Nieuws

a

Duurzameinzetbaarheidsanalyse als plan voor de toekomst

Arbo | 14-03-2023 | Duurzame inzetbaarheid

Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren, kunnen werkgevers een duurzameinzetbaarheidsanalyse laten maken. Dit onderzoek ki...

a

Hoeveel uur heeft preventiemedewerker nodig voor taken?

Arbo | 15-02-2023 | Preventie

Werkgevers zijn verplicht om voor hun personeel een preventiemedewerker aan te stellen. Hoeveel uur de werkgever moet vrijmaken voor de prev...

a

Nieuwe regelgeving voor verwijdering asbest stap dichterbij

Arbo | 07-02-2023 | Gevaarlijke stoffen

Halverwege 2023 moet er nieuwe regelgeving zijn voor verwerking en verwijdering van asbest. Omdat blootstelling aan asbestvezels ernstige ge...

a

Meer aandacht voor preventie betekent minder verzuim

Arbo | 02-02-2023 | Bedrijfsarts

Door het oplopend tekort aan bedrijfsartsen kan de zorg aan werkenden in gevaar komen. Het is daarom nodig om de inzet van bedrijfsartsen te...

a

Start Actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag

Arbo | 17-01-2023 | PSA

De overheid heeft een actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld gepresenteerd. Organisaties en burgers spe...

a

Diversiteit meenemen bij de risicobeoordeling

Arbo | 11-01-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers die oog hebben voor diversiteit zouden daar ook aandacht voor moeten hebben bij het maken van de risico-inventarisatie. Niet alle...

or

OR moet aan de slag met signalen werkdruk

OR | 06-01-2023 | Werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft een taak in het tegengaan van werkstress. Als de OR signalen opvangt over werkdruk bij de achterban, moet de...

hr

Uitspraak: werkgever is aansprakelijk voor coronaschade

HR | 03-01-2023 | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De kantonrechter in Amsterdam heeft geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werkneemster opliep door een COVID-...

a

Arbodienst voor ondersteuning verzuimbegeleiding

Arbo | 02-12-2022 | Arbodienst

De arbodienst ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgeve...

a

Regels voor hardware en software bij beeldschermwerk

Arbo | 11-11-2022 | Arbowet

Niet alleen het meubilair en de apparaten die werknemers bij beeldschermwerk gebruiken, moeten ergonomisch verantwoord zijn, maar ook de sof...