OR moet discriminatie achterban bestrijden

12 februari 2024 | Door redactie

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder. De ondernemingsraad (OR) heeft echter ook een taak om discriminatie te voorkomen.

De Arbowet verplicht de bestuurder om te voorkomen dat werknemers ziek worden van het werk. Hij moet ervoor zorgen dat de werknemers veilig en gezond kunnen werken. Ongewenst gedrag zoals discriminatie kan leiden tot een onveilig gevoel bij werknemers. Als werknemers zich niet veilig voelen op hun werk, kan dit hun gezondheid negatief beïnvloeden, met mogelijk ziekteverzuim tot gevolg.

De WOR verplicht de OR om discriminatie tegen te gaan

De OR heeft de plicht om discriminatie in de organisatie tegen te gaan (artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). De OR moet:

  • waken tegen discriminatie;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen;
  • de inschakeling van gehandicapten en minderheden in een organisatie bevorderen.

De OR kan deze zorgtaken uitvoeren samen met de bestuurder, de preventiemedewerker of arboprofessional en de bedrijfsarts.

De OR kan verschillende middelen tegen discriminatie inzetten

De OR kan verschillende middelen inzetten om discriminatie in de organisatie tegen te gaan:

  • Gedragscode: Als de organisatie nog geen gedragscode (tool) heeft, kan de OR bij de bestuurder aandringen op de invoering hiervan (initiatiefrecht, artikel 23 WOR). De gedragscode moet duidelijk maken dat discriminatie niet wordt getolereerd.
  • Gelijke behandeling: De OR moet zich inzetten voor een gelijke behandeling van iedereen die in de organisatie werkzaam is. Zo moet de OR erop toezien dat werknemers gelijk loon krijgen voor gelijke arbeid en ook gelijke promotiekansen hebben. Om belemmeringen voor werknemers met een beperking weg te nemen, kan de OR voorstellen doen om werkplekken aan te passen.
  • RI&E: De OR heeft instemmingsrecht op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (artikel 27, lid 1d WOR). Discriminatie kan gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en is daarmee een arbeidsrisico. De OR moet ervoor zorgen dat dit risico voldoende aandacht krijgt in de RI&E.
  • Aanstellingsbeleid: De OR heeft instemmingsrecht op het aanstellingsbeleid (artikel 27, lid 1e WOR). Hiermee kan de OR zorgen voor een heldere sollicitatieprocedure, met een klachtenregeling voor kandidaten die zich gediscrimineerd voelen.
  • Het goede voorbeeld: De OR moet zelf het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat de OR een goede afspiegeling vormt van de achterban (tool).