Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen niet?

25 juni 2021

Op 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen die in het voorgaande kalenderjaar zijn opgebouwd. Maar één van onze werknemers die nog dagen over heeft, maakt hier bezwaar tegen. Zijn er situaties waarin de wettelijke dagen niet zes maanden na het jaar van opbouw komen te vervallen?

Wettelijke vakantiedagen vervallen inderdaad als ze niet zijn opgenomen in het jaar van opbouw of in de eerste zes maanden van het jaar erna. Maar dat is niet het geval als de werknemer door bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet in staat was om in die anderhalf jaar vakantie op te nemen.

Ook zieke werknemer moet vakantie opnemen

Daarvan is niet automatisch sprake bij ziekte. Van zieke werknemers wordt namelijk ook verwacht dat ze hun vakantiedagen opnemen, dus voor hen geldt de vervaltermijn ook. Bij vakantie tijdens ziekte is de werknemer tijdelijk vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen.

Geen mogelijkheid voor re-integratie

Wanneer is er dan wel sprake van omstandigheden waarin de werknemer redelijkerwijs geen vakantie kon nemen? Bij zieke werknemers is dat het geval in de situatie dat de werknemer zo ziek of arbeidsongeschikt is dat van enige re-integratie geen sprake kon zijn. Bijvoorbeeld omdat de werknemer een langdurige behandeling ondergaat in het ziekenhuis of in coma ligt.

Geen gelegenheid voor opnemen van vakantie

Een werknemer kon ook redelijkerwijs geen vakantie nemen als de werkgever hem hier geen gelegenheid voor heeft gegeven, bijvoorbeeld omdat hij onmisbaar was bij een bepaald project of omdat alle vakanties door piekdrukte zijn ingetrokken. De werkgever moet wel een zwaarwegende reden hebben om een vakantieverzoek van een werknemer te weigeren of intrekken.

Afwijken in cao of overeenkomst

Wettelijke vakantiedagen vervallen ook niet als de werkgever heeft nagelaten om de werknemers te attenderen op het feit dat de houdbaarheid van hun vakantiedagen afloopt. Voor niet-vervallen wettelijke vakantiedagen geldt vervolgens dezelfde wettelijke geldigheidsduur als voor bovenwettelijke vakantiedagen: vijf jaar. In de cao of arbeidsovereenkomst kan voor wettelijke vakantiedagen een langere houdbaarheid worden afgesproken. Een geldigheidsduur afspreken die korter is dan wat de wet voorschrijft, is niet toegestaan.Meer informatie over regels en afspraken rondom vakantiedagen vindt u in de toolbox Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed.