Heeft de OR adviesrecht op de benoeming van een lid van de raad van toezicht?

22 juli 2019

Heeft de OR adviesrecht op de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van toezicht?

De raad van toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van een stichting of vereniging die volgens het Burgerlijk Wetboek ook de rechtspersoon vertegenwoordigt. Daarmee lijkt dit orgaan wel op de raad van commissarissen (RvC) die in andere – met name profitorganisaties – het toezicht uitoefent.

Bindend karakter

Voor de rol van de medezeggenschap bij de samenstelling van een RvC bestaan wel wettelijke regelingen. Voor de rol van een RvT is dat niet het geval. Er zijn wel cao’s, bijvoorbeeld in de welzijnssector (met veel verenigingen en stichtingen), die verplichten tot het opnemen van statutaire regelingen daarover. Dat loopt uiteen van een verplichting tot het vragen van uw advies tot een voordrachtsrecht voor één of meer zetels. Deze voordracht kan zelfs een bindend karakter hebben.

Raadpleeg cao en statuten

Raadpleeg dus uw cao en vervolgens de statuten van uw stichting of vereniging! Als die een advies- of voordrachtsrecht toekennen aan de OR, doet u er goed aan hier gebruik van te maken. Laat u daarvan niet afhouden door een bestuurder die zegt dat een OR niets te maken heeft met de RvT. Dat is niet juist. Een delegatie van de RvT is verplicht om aanwezig te zijn bij de halfjaarlijkse overlegvergadering over de algemene gang van zaken (artikel 24 WOR) en bij het overleg over een voorgenomen besluit dat valt onder het adviesrecht (artikel 25 WOR). Daarnaast is de RvT ook degene die het functioneren van uw bestuurder beoordeelt. Het is dan zonder meer goed dat hij daarbij ook te rade gaat bij de OR. Die vertegenwoordigt immers het personeel. Invloed op de samenstelling van de RvT helpt om de relatie met de RvT op te bouwen en te onderhouden.