Wanneer vervalt het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR)?

10 juni 2021

In artikel 25 lid 1 en artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden staat beschreven bij welke voorgenomen besluiten de ondernemingsraad (OR) adviesrecht heeft. In welke situaties vervalt het adviesrecht van de OR?

De wet geeft een duidelijke opsomming van voorgenomen besluiten waarbij de ondernemingsraad adviesrecht heeft. Toch is het mogelijk dat de OR geen aanspraak (meer) kan maken op het adviesrecht.

Geen advies gegeven (binnen een redelijke termijn)

De ondernemingsraad moet van de bestuurder een redelijke termijn krijgen om een goed advies uit te kunnen brengen. De bestuurder is verplicht om tijdig alle relevante vragen van de ondernemingsraad te beantwoorden en de benodigde stukken aan te leveren. 

Een OR die - ondanks het beschikken over alle informatie en voldoende tijd - niet binnen een redelijke termijn overgaat tot het uitbrengen van een advies, loopt het risico dat de bestuurder een besluit neemt, zonder advies van de OR. Dit kan ook gebeuren als de OR en de bestuurder een termijn hebben afgesproken en de ondernemingsraad die termijn overschrijdt.

Uit vaste rechtspraak volgt dat de OR zich in die gevallen niet meer kan beroepen op het adviesrecht. Hetzelfde geldt als de OR weigert advies te geven.

Ondernemingsovereenkomst

Via een ondernemingsovereenkomst (tool) kan het adviesrecht van de ondernemingsraad zijn uitgebreid. Als aan de ondernemingsraad een ruimer adviesrecht is toegekend, vervalt dat ruimere adviesrecht als de kwestie al inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of - bij een overheidsinstelling - in een publiekrechtelijke regeling. De werkgever is immers verplicht de cao of de regeling te volgen.

Het kan voorkomen dat een onderwerp niet uitputtend is geregeld in de cao of regeling. Als de werkgever nog een zekere beleidsvrijheid heeft, valt dat deel beleidsvrijheid wél onder het ruimere adviesrecht dat in de ondernemingsovereenkomst staat.Meer informatie over het adviesrecht van de OR vindt u in de toolbox Stroomlijn het adviesrecht van de OR.