Tweede Kamer akkoord met wijziging Arbowet

13 september 2016 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbowet. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt het voorstel per 1 januari 2017 in werking.

Werknemers moeten betrokken zijn bij de arbodienstverlening, er moet meer aandacht zijn voor preventie op het werk en er moet een goede samenwerking zijn tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg. Dat staat in het wetsvoorstel voor de wijziging van de Arbowet dat is aangenomen door de  Tweede Kamer.

Wat zijn de concrete maatregelen?

Als de Eerste Kamer ook instemt met het wetsvoorstel betekent dit concreet onder meer het volgende:

  • Er komen minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Hierin moeten onder meer de taken komen te staan waarbij de werkgever zich in elk geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener.
  • Werknemers krijgen het recht om het oordeel van een bedrijfsarts te laten voorzien van een second opinion door een andere bedrijfsarts. Dit is iets anders dan het deskundigenoordeel van UWV.
  • Werknemers krijgen de mogelijkheid om preventief en op eigen initiatief gebruik te maken van het advies van de bedrijfsarts. De werkgever moet iedere werknemer van deze mogelijkheid op de hoogte stellen.
  • De OR krijgt instemmingsrecht over de persoon die de rol van de preventiemedewerker gaat uitvoeren en zijn positie in de organisatie.

Bij het wetsvoorstel is één amendement aangenomen. Hierin is geregeld dat straks verplicht in het contract met de arbodienstverlener moet staan dat de bedrijfsarts advies geeft over preventieve maatregelen die een werkgever kan nemen. De rest van de amendementen die bij het wetsvoorstel waren ingediend, zijn verworpen.