Het verschil: controleambtenaar en opsporingsambtenaar

18 juni 2018 | Door redactie

Natuurlijk heeft uw organisatie de financiële zaken keurig op orde. Toch kan het gebeuren dat een controleambtenaar of een opsporingsambtenaar een bezoekje aan uw organisatie brengt. Wat is het verschil tussen deze ambten?

Het verkrijgen van informatie is essentieel voor een controlerapport van de Belastingdienst (tools). De achtergrond is de wens van de  Belastingdienst om zo veel mogelijk informatie over belastingplichtigen te verzamelen om op die manier de heffing zo correct mogelijk te laten plaatsvinden. Controleambtenaren zijn werkzaam op de eenheid van de belastinginspecteur. Ze zijn bevoegd en aangewezen om u vragen te stellen in het kader van het boekenonderzoek.

Belastingplichtige moet meewerken met de controleambtenaar

De belastingplichtige is verplicht de ambtenaar inzage te geven in de opzet en werking van de administratie (tools), zodat de controle binnen een redelijke termijn kan gebeuren. De controleambtenaar wil meestal ook even verder rondkijken in uw organisatie. U bent verplicht de controleur toegang te geven tot gebouwen waarin uw organisatie is gevestigd, zolang de toegang betrekking heeft op de controle. De controleambtenaar mag niet alles. Hij mag niet zomaar lopen snuffelen of een kastje opentrekken zonder uw toestemming en hij mag ook alleen maar informatie opvragen die van belang is voor de belastingheffing. Ook mag de controleambtenaar geen informatie van uw organisatie in beslag nemen. De controleambtenaar kondigt zijn bezoek aan.

Meewerken met de opsporingsambtenaar is niet verplicht

Als de fiscus het vermoeden heeft dat er sprake is van een strafbaar feit binnen uw organisatie, zoals fraude of valsheid in geschrifte, dan volgt een opsporingsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de opsporingsambtenaar en is in handen van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). Bij een opsporingsonderzoek is uw organisatie niet verplicht mee te werken, omdat verdachten – zo zal uw organisatie dan te boek staan – kunnen rekenen op een speciale bescherming en zwijgrecht (tool) hebben. De opsporingsambtenaar mag geen verklaring afdwingen die in de strafzaak als bewijs tegen uw organisatie gebruikt kan worden.

De opsporingsambtenaar kan in verzekering stellen

De opsporingsambtenaar heeft meer bevoegdheden dan een controleambtenaar en beschikt over dwangmiddelen. Voor aanhouding en in verzekering stellen van een verdachte hoeft de opsporingsambtenaar geen beroep te doen op andere autoriteiten. Hiervoor moet de  opsporingsambtenaar wel een bevelschrift kunnen overhandigen. De opsporingsambtenaar mag zonder machtiging elke ruimte binnen uw organisatie betreden en is te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van voorwerpen. De opsporingsambtenaar kondigt zijn bezoek niet van tevoren aan.

CONTROLEAMBTENAAR: werkt binnen de eenheid van de belastinginspecteur, mag van de belastingplichtige medewerking aan een boekenonderzoek eisen, maar mag geen materiaal in beslag nemen of verdachten in verzekerde bewaring stellen.
OPSPORINGSAMBTENAAR: werkt binnen de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, komt pas in actie bij een vermoeden van fraude, heeft meer bevoegdheden en dwangmiddelen, mag met een bevelschrift verdachten oppakken, maar mag geen medewerking eisen en moet wijzen op zwijgrecht.