Wijziging WOR moet voor transparantie topbeloningen zorgen

28 mei 2018 | Door redactie

Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil dat organisaties transparant zijn over topbeloningen. Een wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet bijdragen aan die transparantie door ondernemingsraden van grote organisaties te verplichten om met de bestuurder te spreken over lonen en loonverschillen.

De Tweede Kamer stemde in januari in met de wetswijziging. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Eerste Kamerleden bevraagden minister Koolmees kritisch over het nut van de wetswijziging. De wijziging verplicht ondernemingsraden in organisaties waar meer 100 werknemers werken, jaarlijks in gesprek te gaan over de lonen en beloningsverschillen binnen de organisatie. De minister gaf aan dat de regering het gesprek tussen OR en bestuurder over topbeloningen wil ondersteunen en de OR extra duidelijkheid wil geven over de bevoegdheden (tool). Het wetsvoorstel kan een impuls geven aan (nieuwe) discussie over dit onderwerp binnen organisaties.

Wetsvoorstel bevat geen overlegrecht, maar overlegplicht

Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel, krijgt de OR in een organisatie met meer dan 100 werknemers de plicht om jaarlijks met de bestuurder te overleggen over dit onderwerp. De Tweede Kamer wees bij de beoordeling van het wetsvoorstel amendementen af die erop waren gericht om de OR instemmingsrecht (tools) of adviesrecht (tools) te geven op topbeloningen. De OR kan namelijk niet instemmen met de beloning van topbestuurders, omdat dit principieel een zaak is van eigenaren of aandeelhouders. Het adviesrecht is slechts van toepassing op zaken die rechtstreekse gevolgen kunnen hebben voor werknemers, zoals een verhuizing of een fusie.

Privacy werknemers komt niet in gevaar door wetswijziging WOR

De bestuurder moet de OR volgens de wetswijziging informatie geven over de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden en de beloning van verschillende groepen werknemers. De privacy van werknemers komt niet in gevaar, want de bestuurder hoeft geen informatie te verstrekken over individuele werknemers, zelfs niet als zij de enige zijn binnen de organisatie die een bepaalde functie vervullen. In artikel 31d WOR is het recht van de OR op informatie over beloningsverhoudingen vastgelegd. De bestuurder mag volgens lid 4 van dat artikel een groep die uit minder dan vijf personen bestaat, samenvoegen met één of meerdere andere functies, zodat er een groep ontstaat van minimaal vijf personen.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking