Welke kosten vallen onder personeelskosten?

12 november 2020

Onze organisatie is van plan om een nieuwe werknemer aan te trekken. We willen wel eerst weten wat de totale personeelskosten zijn voordat wij daadwerkelijk beslissen om die stap te zetten. Welke personeelskosten zijn er allemaal?

Personeelskosten bestaan uit directe en indirecte loonkosten. De totale personeelskosten liggen voor de werkgever zo’n 30% hoger dan het brutoloon van de desbetreffende werknemer. 
Directe loonkosten zijn onder andere:

 • brutoloon volgens salaristabel behorend bij CAO (schaal/trede) of de individuele arbeidsovereenkomst;
 • vakantiegeld;
 • niet van winst afhankelijke eindejaarsuitkering/13e maand;
 • werkgeverslasten (werkgeversdeel pensioenpremie, WW-premie, WIA/WAO-premie en Bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW);
 • overige werkgeverspremies voor werkloosheids- en ziektekostenuitkeringen.

Arbeidsvoorwaarden

Naast directe kosten heeft een onderneming te maken met indirecte kosten voor een werknemer. Dit zijn secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • ambtsjubilea;
 • bedrijfshulpverlening;
 • tegemoetkoming woon-werkverkeer, waaronder kosten van leaseauto's;
 • communicatiefaciliteiten;
 • overwerkvergoedingen;
 • kinderopvang;
 • verhuizing in dienstbelang.

Ook kosten voor niet-incidentele financiële voordelen vallen onder indirecte loonkosten. Denk hierbij aan kosten voor:

 • functioneringstoeslagen;
 • niet-winstafhankelijke bonussen of gratificaties;
 • arbeidsmarkttoeslagen.

Indirecte loonkosten worden niet meegenomen bij het brutoloon. Ze vallen onder de vaste opslag voor indirecte kosten.