Is corona ‘belangrijk’ genoeg voor adviesrecht OR?

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij ‘belangrijke’ besluiten. Maar wanneer is een besluit belangrijk? Vallen de maatregelen in verband met het coronavirus hier ook onder?

16 maart 2020 | Door redactie

Als een bestuurder een ‘belangrijk’ besluit wil doorvoeren, moet hij dit eerst voorleggen aan de ondernemingsraad (OR). Dit staat in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In het eerste lid van dit artikel staat een opsomming van situaties waarvoor dit geldt, maar wanneer is een besluit belangrijk? De WOR geeft geen sluitende definitie van wat ‘belangrijk’ is. Er zijn echter wel een paar richtlijnen:

  • besluiten die gaan over een onderwerp dat voor de organisatie niet alledaags is, zijn vaak belangrijk;
  • besluiten die ingrijpende gevolgen hebben voor de organisatie zijn bijna altijd belangrijk;
  • voor een OR is het belangrijk om te letten op de redenen voor het besluit van de bestuurder en het aantal werknemers voor wie het besluit ingrijpende gevolgen zal hebben, ook op de lange termijn;
  • mogelijk zijn besluiten los van elkaar niet adviesplichtig, maar zijn ze samen belangrijk genoeg voor een adviesaanvraag.

Corona-maatregelen hebben vergaande gevolgen voor (bijna) alle werknemers

Bovenstaande criteria zijn ook van toepassing op het beleid rond het coronavirus. De maatregelen vanwege COVID-19 zijn niet alledaags, ze hebben vergaande gevolgen voor de organisatie en ze hebben gevolgen voor een groot deel van de werknemers. Denk aan thuiswerken, werktijdverkorting, gedwongen ontslagen tot zelfs beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Voordat een bestuurder zulke maatregelen kan doorvoeren, moet hij normaal gesproken dus eerst advies inwinnen bij de OR. Omdat er sprake is van een bijzondere situatie als gevolg van het coronavirus, is het echter de vraag of de bevoegdheden van de OR wel van toepassing zijn. Het gaat nu namelijk niet om structurele, maar om tijdelijke aanpassingen en maatregelen. De OR moet zich echter niet buitenspel laten zetten en samen met de bestuurder proberen om de schade voor de organisatie als gevolg van de coronacrisis te beperken. 

OR kan initiatiefrecht inzetten om bestuurder én achterban te ondersteunen

Een betrokken OR wacht niet af tot de bestuurder met een advies- of instemmingsaanvraag komt. De OR kan namelijk op ieder moment een initiatiefvoorstel indienen bij de bestuurder. Dit initiatiefrecht is geregeld in artikel 23, lid 3 WOR. De OR doet er verstandig aan om bij de achterban te inventariseren hoe zij omgaan met de corona-ontwikkelingen en vervolgens met de bestuurder overleggen wat gepaste maatregelen zijn. Is alle communicatie over het corona-beleid duidelijk? Weten de werknemers wat de bestuurder van hen verwacht? Bij dit hele traject kan de OR zowel de bestuurder als de achterban ondersteunen.