Rapportageplicht over kilometers definitief uitgesteld

5 december 2023 | Door redactie

De ministerraad heeft besloten dat werkgevers met minimaal 100 werknemers pas vanaf 1 juli 2024 verplicht zijn om te rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van werknemers. Een rapportageplicht per 1 januari 2024 is niet haalbaar.

Het doel van de rapportageplicht (artikel), die is geregeld in het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit, is om in 2030 1,5 megaton CO2 minder uit te stoten. Eerder was het plan om de rapportageplicht vanaf 1 januari 2024 te laten gelden, maar die datum bleek niet haalbaar na een advies van de Raad van State. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vermeldt als uitvoerder van de regeling 1 juli 2024 nu als de nieuwe ingangsdatum op rvo.nl.

Rapportage alleen over tweede helft 2024

Werkgevers die onder de regeling vallen (infographic), moeten na afloop van het kalenderjaar, maar uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar, een rapportage indienen over de door werknemers gereisde kilometers. De rapportage over de tweede helft van 2024 moet dus uiterlijk op 30 juni 2025 ingediend zijn. Vanaf 2025 moeten werkgevers over het gehele kalenderjaar rapporteren. Rapporteren is mogelijk via de website van de RVO. Voor het invullen van de rapportage is eHerkenning van minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten nodig.

Mogelijk norm voor zakelijke mobiliteit

De RVO-handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ (pdf) geeft werkgevers uitgebreide instructies om de administratie in orde te maken voor de rapportage en beschrijft alternatieven om de benodigde data te verzamelen. De insteek is dat organisaties eerst zelf de vrijheid krijgen om de uitstoot te verminderen. In 2026 volgt een evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als blijkt dat de CO2-emissies niet onder het emissieplafond zijn gebleven of als er geen dalende lijn in de emissie is, kan voor werkgevers met 100 of meer werknemers een norm voor zakelijke mobiliteit gaan gelden.

Vrijwillig rapporteren kan ook

Werkgevers die niet onder de rapportageplicht vallen, kunnen ervoor kiezen om vrijwillig mobiliteitsdata aan te leveren bij de RVO. Dat kan nu al. Net als bij de verplichte rapportage berekent het systeem dan wat de CO2-uitstoot van het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer is. Die data kan de werkgever vervolgens gebruiken om het mobiliteitsbeleid duurzamer te maken.
Online is veel over duurzame mobiliteit te vinden. Zo biedt Anders Reizen – een coalitie van 70 grote organisaties – op andersreizen.nu kenniswijzers aan. Werkgevers kunnen ook kijken op overheidssite zowerkthet.nl.