Hoe werkt Overbruggingswet box 3 vanaf 2023?

20 september 2022 | Door redactie

Voor de periode 2023 tot en met 2025 gaat voor box 3 van de inkomstenbelasting (IB) de Overbruggingswet box 3 gelden. In een apart wetsvoorstel is uitgelegd hoe de box 3-heffing er in die jaren uit gaat zien. Er komen in ieder geval 3 categorieën.

Na het vernietigende Kerstarrest over de box 3-heffing in de IB waarin werd aangegeven dat de box 3-heffing in strijd was met de Europese grondrechten, moest de Belastingdienst aan de gang met het corrigeren van de aanslagen over 2017-2021 en het kabinet met het maken van nieuwe wetgeving. Onlangs werd duidelijk dat deze wetgeving er pas per 2026 gaat komen. In de tussentijd is de Overbruggingswet box 3 van toepassing, die op Prinsjesdag bekend is gemaakt.

Voor iedere categorie geldt een afzonderlijk rendementspercentage

In deze wet is opgenomen dat de belastingheffing van box 3 IB gebaseerd gaat worden op de werkelijke samenstelling van het vermogen. Er komen 3 vermogenscategorieën: banktegoeden (hier valt ook contant geld onder), overige bezittingen en schulden. Voor iedere categorie geldt een afzonderlijk forfaitair rendementspercentage. Voor het percentage van de banktegoeden en schulden wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het werkelijk in dat jaar behaalde rendement. Dit kan dus pas aan het eind van het jaar vastgesteld worden. Voor de categorie overige bezittingen blijft de huidige meerjarige formule van rendementsklasse II van toepassing. Het rendement voor elke vermogenscategorie wordt berekend door het toepasselijke forfaitaire rendementspercentage te vermenigvuldigen met de waarde van de desbetreffende bezitting of schuld (na aftrek van de schuldendrempel) op de peildatum (1 januari van het desbetreffende kalenderjaar).

Het wetsvoorstel vindt u hier.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Bijlagen bij dit bericht