OR is motor achter effectief milieubeleid

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Iedere organisatie moet plannen maken en investeren om aan de klimaatdoelen van de overheid te voldoen. Daarbij speelt de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol.

14 januari 2022 | Door redactie

De OR moet bevorderen dat de ondernemer zo goed mogelijk zorgdraagt voor het milieu. Dit staat in artikel 28, lid 4 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Deze stimulerende taak is een belangrijke drijfveer voor de OR om te pleiten voor een effectief milieubeleid. De WOR geeft de OR verschillende bevoegdheden waarmee de OR de zorg voor het milieu in de organisatie kan verbeteren (artikel).

OR kan aandacht vragen voor milieudoelstellingen

Dankzij het overlegrecht kan de OR doorlopend aandacht vragen voor het milieu, bijvoorbeeld door de milieumaatregelen te agenderen voor de overlegvergadering (artikel 24 WOR). De OR weet immers vaak beter dan de bestuurder hoe er in de organisatie met energie en milieu wordt omgegaan en waar mogelijk ruimte is voor verbetering. De OR kan bij de bestuurder ook een concreet voorstel indienen (initiatiefrecht, artikel 23, lid 3 WOR). Denk bijvoorbeeld aan duurzame energieopwekking, de beperking van afvalstromen, klimaatneutraal reizen of het laten uitvoeren van een milieuonderzoek. Zo’n onderzoek dwingt de bestuurder na te denken over de gevolgen van de werkprocessen voor het milieu en biedt inzicht in maatregelen die de organisatie kan treffen om het milieu te ontzien.

OR heeft adviesrecht bij milieubeleid

Als de bestuurder maatregelen wil doorvoeren in verband met de zorg voor het milieu, moet hij zijn plannen eerst voorleggen aan de OR. De OR heeft hierbij namelijk adviesrecht (artikel 25, lid 1l WOR). Zeker als dit betekent dat de organisatie forse investeringen moet doen, want ook bij belangrijke investeringen moet hij eerst een adviesaanvraag indienen bij de OR (artikel 25, lid 1h WOR). Energiebesparende maatregelen kunnen op termijn echter besparingen opleveren waarmee de organisatie financieel voordeel kan behalen. Bovendien wil het nieuwe kabinet extra budget voor energiebesparende maatregelen vrijmaken.

OR moet bij beoordeling beleidsplannen letten op milieuaspecten

De zorg voor het milieu reikt verder dan één adviestraject in verband met voorgenomen milieumaatregelen. De OR moet bij alle plannen die de bestuurder aan de raad voorlegt ook de milieuaspecten beoordelen. Is er in de beleidsplannen voldoende aandacht voor het behalen van deze doelstellingen of valt met andere maatregelen mogelijk meer milieuwinst te behalen?

Bijlagen bij dit bericht