Uit de groeps-OR? Dan ook uit de centrale OR!

In grote concerns is het voor de medezeggenschap vaak praktisch als er één of meer overkoepelende ondernemingsraden zijn, zoals een of meer groepsondernemingsraden en/of een centrale OR. Werknemers kunnen van verschillende ondernemingsraden lid zijn. Wat gebeurt er als zij hun lidmaatschap van een groeps-OR willen neerleggen?

22 maart 2021 | Door redactie

Als een concern meer dan twee ondernemingsraden heeft, kan de bestuurder onder de centrale ondernemingsraad (COR) een groepsondernemingsraad (GOR) instellen. Een GOR treedt op namens een deel van de ondernemingen die binnen de totale organisatie een bepaalde samenhang heeft. De leden van de GOR worden gekozen uit de leden van de betrokken ondernemingsraden. Wettelijk gezien kunnen OR-leden uit de GOR stappen. Dat levert wel een probleem op als zij ook lid zijn van een COR.

Niet meer vertegenwoordigd in de COR

In artikel 34, lid 5 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat als het lidmaatschap van de OR of de GOR stopt, het lidmaatschap van de COR ook automatisch stopt. Zij mogen dus niet tot het einde van de zittingsperiode in de COR blijven zitten. Er ontstaat dan een tussentijdse vacature waar de betreffende GOR in moet voorzien. 
Soms besluit de hele OR om uit de GOR te stappen. Wettelijk gezien kan dat niet; de samenstelling van de GOR ligt immers vast in zijn reglement. Als de OR dat toch doet, betekent dit dat de overige GOR-leden bevoegd blijven over zaken die ook de organisatie betreffen die daarin niet langer vertegenwoordigend is. Dat werkt zelfs door in de COR, waarvan de samenstelling ook in een reglement geregeld is. Dit is een belangrijke overweging bij de keuze om wel of niet uit de GOR (en COR) te stappen.

Goed contact tussen koepel-OR en OR belangrijk

De COR en GOR hebben vergelijkbare faciliteiten en rechten als de betrokken ondernemingsraden. Een koepel-OR heeft een deel van de bevoegdheden van de onder hem vallende raden, maar ook zelfstandige bevoegdheden die een OR niet heeft. Zo overlegt een OR met de hoogste leiding van de eigen onderneming, terwijl de COR of GOR overlegt met die van het concern of de groep ondernemingen waarvoor hij is ingesteld. Omdat de koepel-OR dat namens de betrokken raden doet, is een goed contact tussen de raden en de koepel-OR essentieel.