Geen indexatie kosten griffierechten voor 2023

13 januari 2023 | Door redactie

In 2023 worden de griffierechten niet geïndexeerd. De bedragen blijven gelijk aan die van 2022. Dit is in lijn met de wens van het kabinet om het recht toegankelijker te maken. Het kabinet werkt aan de Wet verlaging griffierechten, waarmee de griffierechten voor het civiele recht en het bestuursrecht voor de meeste categorieën met 25% worden verlaagd.

Griffierechten zijn kosten die betaald moeten worden om een procedure bij de rechter te kunnen voeren. Het griffierecht bestaat alleen voor zaken bij de civiele rechter (zaken tussen organisaties, ondernemingen en/of burgers) en de bestuursrechter (zaken waarin een overheidsinstantie partij is). Het strafrecht kent geen griffierecht. Normaal gesproken worden de griffierechten jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van de maand juli daaraan voorafgaand. De CPI voor juli 2022 bedroeg 10,29%. Dat zou een forse stijging van de griffierechten tot gevolg hebben.

Sterk schommelende prijzen niet wenselijk

Die stijging is tegengesteld aan de Wet verlaging griffierechten waar het kabinet aan werkt. Om burgers en het mkb een betere toegang tot het recht te verlenen, stelt het kabinet namelijk voor om de griffierechten met ingang van 2024 met 25% te verlagen. De Wet verlaging griffierechten moet per 1 januari 2024 in werking treden. Eerst een kostenstijging en dan weer een kostendaling vindt de minister voor rechtsbescherming Weerwind niet wenselijk, zo schrijft hij in een Kamerbrief (pdf). Het kabinet is hiermee akkoord en dus blijven de kosten van de griffierechten voor 2023 gelijk aan die van 2022. Griffierechten zorgen er aan de ene kant voor dat partijen eerst goed afwegen of zij wel echt naar de rechter willen stappen in het kader van het ondernemingsrecht. Zo kost het starten van een beroep of verzoek door een organisatie in zaken die bijvoorbeeld gaan over een uitkering of huurtoeslag (Sociaalzekerheidswetten, Wet op de huurtoeslag en Wet op de rechtsbijstand) alleen al € 365. Maar de verplichte betaling kan ook een drempel opwerpen om een zaak te starten. Die drempel moet op termijn worden weggenomen voor het mkb.