Rol OR bij rapportageplicht m/v-balans in bedrijfstop

5 juni 2023 | Door redactie

Dit jaar moeten Nederlandse bedrijven voor het eerst rapporteren over de man/vrouw-verhouding in de (sub)top en laten zien hoe zij zorgen voor meer (gender)diversiteit binnen de organisatie. De ondernemingsraad (OR) kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

De rapportageplicht vloeit voort uit de Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen, die op 1 januari 2022 in werking trad. Deze wet moet zorgen voor een beter evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen in topfuncties bij ruim 5.000 grote vennootschappen in Nederland. Onder meer door de invoering van een ingroeiquotum voor de raad van commissarissen (RvC) en van streefcijfers voor het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de RvC en een door de organisatie zelf gedefinieerde subtop. De OR kan een rol spelen bij het vaststellen van streefcijfers en een plan van aanpak, en het realiseren van de doelstellingen. De OR heeft immers de taak om discriminatie tegen te gaan en een gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR).

Rapportageplicht geeft OR aanleiding om diversiteit op agenda te zetten

De wettelijke rapportageplicht biedt de OR een nieuw aanknopingspunt om diversiteit en inclusie op de agenda te zetten (artikel). De OR kan bijvoorbeeld tijdens het artikel-24-overleg met de bestuurder en RvC bespreken hoe de huidige man/vrouw-verdeling in de (sub)top is en welke concrete acties de organisatie kan ondernemen om deze verhouding te verbeteren. De OR kan de bestuurder of RvC adviseren en heeft verschillende bevoegdheden om invloed uit te oefenen op het realiseren van de doelstellingen. Bijvoorbeeld bij wijzigingen in het wervings- en selectiebeleid, het opleidings- of beloningsbeleid (instemmingsrecht), de benoeming van nieuwe bestuurders (adviesrecht) of het voordragen van commissarissen (voordrachtsrecht (infographic)).

OR kan erop aandringen dat bestuurder op tijd aan SER rapporteert

Organisaties moeten binnen tien maanden na afloop van het boekjaar hun streefcijfers en plan van aanpak aan de Sociaal-Economische Raad (SER) rapporteren. Hierin legt de organisatie vast welke activiteiten en beleidsmaatregelen zij neemt om de man/vrouw-verhouding (meer) in balans te brengen. Is dit nog niet gebeurd, dan kan de OR er bij de bestuurder op aandringen dat hij hier werk van maakt. Na afloop van de termijn publiceert de SER de ontvangen gegevens op het SER Diversiteitsportaal. Hier kan iedereen per bedrijf en per sector zien hoe de huidige man-vrouwverdeling in de top is en wat de streefcijfers en plannen zijn om een evenwichtiger man/vrouw-verhouding in de belangrijke posities te krijgen. Doordat organisaties hun plannen hier met elkaar delen, kunnen zij van elkaar leren.