Boost voor preventie met Preventief Medisch Onderzoek

22 februari 2024 | Door redactie

Werkgevers die het Preventief Medisch Onderzoek willen inzetten voor preventie moeten ervoor zorgen dat werknemers enthousiast worden om eraan mee te werken. Dat kan door goed uit te leggen wat het voordeel is en werknemers te ondersteunen bij het opvolgen van de aanbevelingen uit het onderzoek.

Werkgevers die meer willen doen aan preventie, kunnen hun medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aanbieden. Deelname aan een PMO is niet verplicht en het is dus belangrijk dat werknemers er het nut van inzien. Maar ook de werkgever en arboporfessional moeten dit actief promoten. Dat kan door:

  • goed aan werknemers uit te leggen wat de achtergrond en bedoeling van het PMO is;
  • te laten zien wat er met de resultaten van het onderzoek gebeurt: welke maatregelen neemt de werkgever om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de medewerker te ondersteunen bij het verbeteren van de eigen gezondheid?
  • de privacy goed te bewaken. Leg uit dat de uitkomsten geanonimiseerd worden en niet op individueel niveau gedeeld worden met de werkgever;
  • leidinggevenden het goede voorbeeld te laten geven, zowel als het gaat om deelname als om het laten zien van gezond gedrag;
  • de drempel tot de bedrijfsarts te verlagen. Nodig de bedrijfsarts bijvoorbeeld uit op de werkvloer om het PMO toe te lichten.

PMO kijkt breder naar gezondheid

In tegenstelling tot het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) niet wettelijk verplicht. Volgens artikel 18 van de Arbowet moet de werkgever de werknemer de mogelijkheid bieden op gezette tijden een PAGO te ondergaan. Daarin wordt gekeken welke risico’s de werknemer loopt bij het werk. Een PAGO brengt bijvoorbeeld de risico's aan het licht bij nachtarbeid, werken met gevaarlijke stoffen of de risico's die kwetsbare groepen als jeugdigen lopen. In het PMO wordt breder gekeken dan alleen naar de gezondheid van de werknemer in relatie tot zijn werk. Het PMO neemt ook aspecten mee als leefstijl; denk aan bewegen, voeding en alcoholgebruik. Leefstijl is mede bepalend voor de gezondheid van de werknemer en voor het vermogen om te herstellen na ziekte. Een gezonde leefstijl kan bijdragen aan een betere duurzame inzetbaarheid.