Nieuwe tools SZW tegen pesten op de werkvloer

14 september 2017 | Door redactie

Werkgevers die pesten op de werkvloer willen tegengaan, kunnen twee nieuwe hulpmiddelen inzetten. Een online tool en een presentatie van het ministerie van SZW helpen bij het tegengaan van ongewenst gedrag binnen de organisatie.

Eén op de zeven Nederlandse werknemers heeft te maken met pesten. Werkgevers moeten volgens de Arbowet niet voor niets ongewenst gedrag op de werkvloer bestrijden, pesten maakt mensen namelijk ziek. Leidinggevenden kunnen zich verdiepen in pesten op de werkvloer dankzij een informatieve tool van het ministerie van SZW. Daarin staat onder andere wat pesten is, hoe leidinggevenden pesten en ander ongewenst gedrag kunnen voorkomen en wat ze moeten doen als er sprake is van pesten binnen hun team. Leidinggevenden kunnen het onderwerp bespreekbaar maken binnen hun team aan de hand van een presentatie. Dankzij vragen in deze presentatie kunnen werknemers een visie op pesten ontwikkelen en bespreken.  

Werkgever kan anti-pestbeleid instellen

Het is niet gemakkelijk om pesten van plagen te onderscheiden. Bij pesten is er altijd sprake van structureel psychisch of fysiek lastig vallen, waarbij een werknemer zich niet (meer) kan verdedigen. Er is altijd sprake van machtsongelijkheid. Voorbeelden van pestgedrag zijn constant grapjes maken ten koste van een collega, iemand beledigen, iemand negeren of eigendommen beschadigen. Pesten is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools) en kan zeer schadelijke mentale en fysieke gevolgen hebben. Een werkgever doet er goed aan om een anti-pestbeleid in te stellen. Dat pakt gunstig uit voor zowel werknemers als voor de organisatie. Organisaties waarin wordt gepest, hebben namelijk hogere verzuimcijfers en kennen een negatieve bedrijfscultuur.

OR kan bestuurder helpen bij het tegengaan van pesten 

Bij een vermoeden van pestgedrag op de werkvloer kan de ondernemingsraad de werkgever van dienst zijn. Zo kan de OR een medewerkerstevredenheidsonderzoek (tool) laten uitvoeren onder de werknemers en aan de hand van de uitkomsten een voorstel ontwikkelen om pesten op de werkvloer tegen te gaan. De OR heeft volgens artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) initiatiefrecht (tool), wat inhoudt dat de raad de bestuurder schriftelijke voorstellen kan voorleggen over elk onderwerp dat de organisatie betreft. Daar valt pesten op de werkvloer dus ook onder. De bestuurder is verplicht om met de OR te overleggen voor hij schriftelijk en beargumenteerd laat weten wat hij besluit naar aanleiding van het voorstel.