Zo voorkomt u werkstress door een te hoge werkdruk

Werkstress heeft verschillende oorzaken. Deze kan veroorzaakt worden door de organisatie, de aard en omvang van het werk, met de werknemer als persoon of een combinatie daarvan. Om passende maatregelen te kunnen nemen, moet u uitzoeken welke oorzaken er zijn en waar u de meeste impact kunt maken met maatregelen tegen ongezonde werkstress. 

Werkdruk is onderdeel van de pyschosociale arbeidsbelasting (PSA). U bent als werkgever daarom wettelijk verplicht om aandacht te schenken aan werkdruk en de daaruit voortvloeiende werkstress. In deze toolbox komt ook de rol van de ondernemingsraad (OR) aan bod.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo voorkomt u werkstress door een te hoge werkdruk

  Voorkom verzuim en een onnodig personeelsverloop

  Structurele werkstress leidt tot veel kort- en langdurig verzuim en eeen hoog personeelsverloop. Een te hoge werkdruk is daarom een kostbare aangelegenheid. Deze kosten kunt u voorkomen door werkstress te herkennen, de oorzaken objectief te analyseren én aan te pakken. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, maar deze toolbox loodst u door alle stappen om tot een succesvolle aanpak tegen chronische werkstress te komen. Ook de rol van de ondernemingsraad komt in deze toolbox aan de orde.

 • 2

  Alles wat u moet weten over werkstress

  Werkdruk, taakdruk, werklast en werkstress: het verschil?

  Vraag & Antwoord Werkdruk Publicatiedatum: 03-05-2024

  We zijn binnen onze organisatie aan de slag gegaan met een beleid om verzuim door werkstress te voorkomen. We merken dat we soms langs elkaar heen praten, omdat we de woorden werkdruk, taakdruk, werklast en werkstress door elkaar gebruiken. Wat is nu precies het verschil tussen al deze termen?


  De gevolgen van werkstress

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 07-10-2022

  Het kan geen kwaad om een tijdje hoge werkdruk te ervaren. Het spreekwoord luidt niet voor niets: na gedane arbeid is het goed rusten. Als die hoge werkdruk voortduurt en uitmondt in werkstress, kan dat echter fysieke en psychische klachten veroorzaken. Ruim een derde van het verzuim vindt plaats vanwege werkstress, dus ga ermee aan de slag!


  Werkstress door PSA

  Infographic Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 20-06-2022

  Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA).


  Wat is positieve stress?

  Vraag & Antwoord Werkdruk Publicatiedatum: 09-05-2023

  Binnen onze organisatie zijn we bezig met het aanpakken van werkstress. Nu denken we bij werkstress meteen aan iets negatiefs, maar we hoorden van een werknemer hij juist positieve stress krijgt van het werk. Bestaat dat: positieve stress?


  De vier factoren van werkstress

  Infographic Werkdruk Publicatiedatum: 30-05-2023

  Met een goed inzicht in de factoren die van invloed zijn op werkstress kunt u ongezonde werkdruk en werkstress gericht voorkomen of wegnemen. Dit voorkomt langdurig ziekteverzuim, presenteïsme en heeft een positief effect op duurzame inzetbaarheid.


  Zijn we verplicht maatregelen te nemen tegen werkstress?

  Vraag & Antwoord Werkdruk Publicatiedatum: 19-05-2023

  Onze ondernemingsraad (OR) eist dat we maatregelen nemen tegen werkstress. Dit zou wettelijk verplicht zijn.  Werkstress is echter geen probleem binnen onze organisatie. Zijn we dan toch verplicht om hiertegen maatregelen te nemen?


 • 3

  Alles over het herkennen van werkstress

  De oorzaken van werkstress

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 23-09-2022

  Pas als u weet wat werkstress veroorzaakt bij een werknemer, kunt u actie ondernemen. De oorzaken van aanhoudende abnormale werkdruk zijn meestal niet eenduidig: vaak is het een combinatie van factoren die tot werkstress leidt. Als u inzicht heeft in deze factoren, kunt u op tijd ingrijpen en er zo voor zorgen dat werkstress niet tot problemen in uw organisatie leidt.


  Van werkstress naar werkdruk

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 10-10-2022

  Ervaren werknemers in uw organisatie een hoge werkdruk, dan wilt u die natuurlijk zo snel mogelijk terugbrengen naar een normaler niveau. Dat begint met het bespreekbaar maken van de werkstress. Het heeft echter geen zin om actie te ondernemen zolang u niet weet waar de problemen precies zitten. Pas na een inventarisatie kunt u het probleem gaan aanpakken.


  Vragenformulier te hoge werkdruk herkennen

  Tool Werkdruk Publicatiedatum: 22-04-2024

  Gebruik dit vragenformulier om de werkdruk en de werkstress onder uw werknemers te herkennen en te meten.


  Beoordelen van de werkdruk, werksfeer en werktijden

  Tool Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 13-08-2019

  Hebben gezondheidsrisico's in kleine organisaties grote gevolgen? Leer het met behulp van deze tool.


  Te hoge werkdruk herkennen bij uw werknemers

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 07-10-2022

  De werknemers in uw organisatie hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Daar hoort ook een zo stressvrij mogelijke werksituatie bij. Het zal u waarschijnlijk nooit lukken om alle werkstress uit te bannen – deels omdat iedereen anders is – maar u kunt wel alert zijn op signalen van werkstress en het onderwerp in uw organisatie bespreekbaar maken.


  Signalen van te hoge werkdruk herkennen

  Tool Werkdruk Publicatiedatum: 31-08-2023

  Gebruik dit formulier om in te schatten of een werknemer mogelijk last heeft van ongezonde werkstress.


  Een goed gesprek over werkstress voert u zo

  Tool Werkdruk Publicatiedatum: 19-09-2023

  Gebruik deze gesprekshandleiding om een goed gesprek te voeren met een werknemer met stressklachten.


 • 4

  Alles over het beleid tegen werkstress

  Het beleid rond werkstress

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 11-10-2022

  Zijn de werkdrukproblemen in uw organisatie in kaart gebracht, dan is het tijd om in het beleid op te nemen welke maatregelen er worden genomen om werkstress tegen te gaan. Daarnaast moet uw organisatie een beleid hebben voor de re-integratie van werknemers die ziek zijn uitgevallen door werkstress. En ook een klachtenregeling mag niet ontbreken.


  Maak snel en eenvoudig een RI&E

  Toolbox Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 17-03-2023

  Iedere werkgever moet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Daar komt best veel bij kijken. Deze toolbox helpt u bij het maken van een RI&E die voldoet aan alle eisen.


  Meldregeling ongewenst gedrag

  Tool Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 11-02-2022

  Met dit reglement zorgt u voor duidelijke procedure voor het melden van ongewenst gedrag en ongewenste omgangsvormen.


  Hoge werkdruk aanpakken met steun van het management

  Verdiepingsartikel Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 26-10-2023

  Als u in uw organisatie aan de slag gaat met het aanpakken of voorkomen van te hoge werkdruk heeft u steun van het management nodig. Zonder die steun heeft uw beleid weinig kans van slagen. Voor draagvlak, budget en tijd is het MT immers onmisbaar.


  Werkdruk bij de bron aanpakken

  Verdiepingsartikel Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 16-06-2023

  Hoge werkdruk, het heet de vloek van deze tijd. Organisaties zitten te springen om meer personeel. De aanwezige medewerkers zijn zwaar belast. Het ziekteverzuim loopt op. Daardoor zien werkgevers wel in dat maatregelen belangrijk zijn. U kunt daar ook een steentje aan bijdragen.


  Plan van aanpak te hoge werkdruk en werkstress

  Tool Werkdruk Publicatiedatum: 03-05-2024

  Gebruik dit formulier om een gedegen plan van aanpak over werkdruk en werkstress te maken.


  Communiceren over aanpak werkstress

  Tool Werkdruk Publicatiedatum: 17-08-2023

  Gebruik deze checklist voor een overzicht van alle onderwerpen die in uw communicatieplan over de aanpak van werkstress moeten staan.


 • 5

  Alles over maatregelen tegen werkstress

  Werkdruk aanpakken door maatregelen op alle niveaus

  Verdiepingsartikel Werkdruk Publicatiedatum: 28-02-2023

  Bij de aanpak van werkdruk als verzuimoorzaak is belangrijk eerst te weten wat in uw organisatie wordt verstaan onder werkdruk. Vervolgens kunt u aan de hand van een stappenplan de knelpunten boven tafel krijgen en maatregelen bedenken. De Werkdruk Wegwijzer helpt hierbij. Voorwaarde voor succes is dat de aanpak in de hele organisatie wordt doorgevoerd.


  Werkstress in de arbocatalogus

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 11-10-2022

  Niet elke werknemer heeft dezelfde belastbaarheid en is even gevoelig voor werkstress. Dat maakt het extra lastig om de werkdruk in de organisatie binnen de perken te houden. Gelukkig kunt u uw voordeel doen met de praktische oplossingen in de arbo­catalogus van uw branche of de vruchten plukken van de werkstressbeperkende maatregelen uit andere arbocatalogi.


  Maatregelen tegen ongezonde werkstress

  Tool Werkdruk Publicatiedatum: 28-09-2023

  Gebruik deze checklist voor een overzicht van de maatregelen die u kunt nemen tegen werkstress.


  Werkdruk aanpakken op individueel niveau

  Verdiepingsartikel Werkdruk Publicatiedatum: 19-07-2023

  De een doet z’n werk fluitend, de ander zucht en steunt onder de werkdruk. Het helpt niet om met de vinger naar die ander te wijzen. Zulk gebrek aan respect verergert problemen juist. Wat medewerkers kunnen, dat is te versterken: een taak voor u als arboadviseur.


  Zo voorkomt u verzuim van werknemers door een burn-out

  Toolbox Burn-out Publicatiedatum: 09-05-2023

  Een burn-out is ontzettend vervelend voor uw werknemer en leidt vaak tot langdurig ziekteverzuim. Het is daarom in het belang van zowel de werkgever als de werknemer maatregelen te treffen om burn-out te voorkomen. Deze toolbox helpt u bij het nemen van preventieve maatregelen. Als een werknemer tóch uitvalt met overspannenheid, een burn-out of een bore-out geeft de toolbox u de tools de werknemer succesvol te begeleiden bij de re-integratie.


 • 6

  Alles over de rol van de OR bij werkstress

  OR moet aan de slag met signalen werkdruk

  Nieuws OR en arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 06-01-2023

  De ondernemingsraad (OR) heeft een taak in het tegengaan van werkstress. Als de OR signalen opvangt over werkdruk bij de achterban, moet de OR hiermee aan de slag. De bedrijfsarts en de arbodienst moeten hierbij samenwerken met de OR.


  OR kan invloed uitoefenen om werkdruk beheersbaar te maken

  Verdiepingsartikel OR en arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 17-08-2023

  Werkdruk komt als arborisico veel voor in organisaties. Uw OR kan invloed uitoefenen op het arbobeleid om de werkdruk beheersbaar te maken. Dat is van belang omdat een (te) hoge werkdruk kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim of zelfs uitval. Er zijn volop tools en middelen om die werkdruk te beheersen, maar het is ook een omstreden onderwerp. Werkgevers en werknemers kijken er vaak verschillend tegenaan. Waar moet u op letten en wat zijn de opties?


  Gebrek aan ‘slack time’ verhoogt werkdruk

  Nieuws OR en arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 27-01-2023

  Werkdruk is in veel organisaties een steeds groter probleem. Daarmee is het ook voor de OR een belangrijk onderwerp. Werkdruk aankaarten en aantonen is vaak echter zo eenvoudig nog niet. Hoe kan de OR de bestuurder ervan overtuigen dat er wel degelijk sprake is van werkdruk?


 • 7

  Meer informatie

  Leer hoe u psychosociale arbeidsbelasting aanpakt!

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Eén derde van het ziekteverzuim in organisaties is gerelateerd aan werkstress! Het is dan ook niet voor niets dat de Arbowet verplicht psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan te pakken. Tijdens de arbotraining Voorkom een burn-out krijgt u zicht op de oorzaken van stress en burn-out en leert u wat voor oplossingen mogelijk zijn. Daarmee kunt u niet alleen ziekte en uitval door werkstress voorkomen, maar ook de samenwerking en productiviteit verhogen. Aan het eind van deze arbotraining gaat u naar huis met een concreet plan om ongezonde werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten. Hiermee kunt u direct aan de slag!