Adviseur niet aansprakelijk voor fout bij vage opdracht

9 november 2017 | Door redactie

Als een belastingplichtige niet duidelijk heeft aangegeven wat hij op fiscaal gebied wil bereiken, kan hij geen schadevergoeding van zijn belastingadviseur eisen, ook al geeft deze naar later blijkt een verkeerd advies.

Geeft een belastingadviseur een verkeerd advies aan zijn cliënt, dan kan de belastingplichtige hem aansprakelijk stellen voor de geleden schade en een schadevergoeding eisen. Zo’n kwestie speelde ook bij Hof Den Bosch. In deze zaak ging het om een Belgisch echtpaar dat via certificaten (tool) een belang van 75% had in een Nederlandse holding. Omdat het echtpaar had aangegeven dat ze bij hun overlijden minder Belgisch successierecht wilden betalen maar wel nog zeggenschap wilden houden in de bv, had een advieskantoor geadviseerd om de certificaten aan hun drie kinderen te schenken onder voorbehoud van het recht van vruchtgebruik.

Onvoldoende bewijs voor schade

Door het behoud van het vruchtgebruik hielden zij echter nog wel een aanmerkelijk belang (tool) en vielen de panden die het echtpaar aan de bv ter beschikking hadden gesteld ook nog steeds in box 1 van de inkomstenbelasting. Dit voldeed volgens het echtpaar echter niet aan de opdracht die ze aan de adviseur hadden gedaan. Zij hadden hem namelijk de opdracht gegeven om hun vermogen te herstructureren. Daarbij moesten ook de gevolgen voor de inkomstenbelasting worden meegenomen en dat was hier volgens hen niet gebeurd waardoor zij schade hadden geleden. Het hof vond echter dat er onvoldoende bewijs was dat de opdracht zich ook naar de inkomstenbelasting uitstrekte. Daarnaast gaf de rechter aan dat de inkomsten uit de terbeschikkingstelling negatief waren en dat er dus geen belastingschade was geleden. Het schadeverzoek werd dus afgewezen.
Hof Den Bosch, 31 oktober 2017, ECLI (verkort): 4709