Kan een legaat voor de kleinkinderen erfbelasting besparen?

6 januari 2021

Kunnen wij erfbelasting besparen door het opnemen van een legaat voor de kleinkinderen in onze testamenten?

Het opnemen van een legaat aan uw kleinkinderen in uw testament is een eenvoudige manier om erfbelasting te besparen. U kunt in uw testament opnemen dat u aan ieder van de kleinkinderen een legaat toekent ter grootte van het bedrag dat voor kleinkinderen fiscaal is vrijgesteld voor de erfbelasting. In 2021 is dat € 21.282. Dit bedrag wordt overigens elk jaar geïndexeerd.

Door het legaat worden de kleinkinderen geen mede-erfgenamen. Bij de verdeling van de erfenis hebben ze dus niets te zeggen. Dat regelen uw kinderen onderling. Wel krijgen de kleinkinderen een vordering op de erfgenamen (hun ouders) voor het bedrag zoals dat in het testament door u is bepaald. U kunt er voor kiezen om het legaat bij zowel het eerste als het tweede overlijden toepassing te laten vinden of alleen nadat de langstlevende is overleden.

Door het legaat aan de kleinkinderen kan er een behoorlijk deel van uw vermogen belastingvrij worden overgeheveld naar de volgende generatie(s), zonder dat daar erfbelasting over hoeft te worden betaald. Als u bijvoorbeeld drie kinderen heeft en vijf kleinkinderen, dan is dat (in 2021) een bedrag van € 170.256. Valt de nalatenschap voor een deel in het belastingtarief van 20%, dan bedraagt de maximale belastingbesparing ongeveer € 34.050. De wet zegt dat een legaat opeisbaar is zes maanden na overlijden, maar in het testament mag u daarvan afwijken. Zo kunt u bepalen dat de legaten pas na een jaar opeisbaar zijn.

Bewindvoerder benoemen

En als er te weinig liquide middelen zijn, kunt u in het testament bepalen dat de legaten door de kleinkinderen pas kunnen worden opgeëist nadat bijvoorbeeld uw woonhuis door de kinderen is verkocht. Als uw kleinkinderen nog te jong zijn om een dergelijk bedrag in handen te krijgen, kunt u een bewindvoerder (dit kunnen de ouders zijn) benoemen. Deze beheert dan het geld totdat de kleinkinderen de leeftijd bereiken waarop u vindt dat ze over het geld mogen beschikken.