Kunnen wij onze zoon geld lenen om een onderneming over te nemen?

6 januari 2021

Kunnen wij onze zoon geld lenen waardoor hij een onderneming kan overnemen? Waar moeten we dan op letten?

Om uw zoon te ondersteunen bij de financiering van een mogelijke bedrijfsovername kunt u er zeer zeker voor kiezen hem hiervoor een lening te verstrekken. De rente is bij uw zoon aftrekbaar van zijn winst uit onderneming, terwijl voor u de van hem ontvangen rente als zodanig niet belast is (box 3). U betaalt wel box 3-heffing over het saldo van de vordering op uw zoon op 1 januari van het betreffende jaar.

Rente is aftrekbaar

Stel dat u hem een lening verstrekt tegen 5% rente, terwijl u op het hiermee gemoeide spaargeld slechts een rente derft van 0,05%. Omdat uw zoon binnen de familie leent, wordt de marge die de bank normaliter realiseert tussen de rente op spaargeld en de rente op uitgeleende gelden binnen de familie gehouden. Omdat de rente aftrekbaar is bij uw zoon, is het voordelig deze wat hoger vast te stellen. Voor u is de hoogte van de rente immers voor de belastingheffing irrelevant.

Vervolgens zou u kunnen overwegen de rente geheel of gedeeltelijk aan hem terug te schenken. De jaarlijkse schenkvrijstelling voor kinderen bedraagt € 6.604 (2021). Bij een rente van 5% correspondeert dit met een hoofdsom van € 132.080. Is de schenking hoger dan het bedrag van de vrijstelling, dan is het hogere bedrag voor uw zoon belast tegen 10% schenkbelasting. Maar tegenover dit schenkbelastingnadeel staat vaak voor hem een groter voordeel in de IB (hogere kostenaftrek in onderneming).

Stel u leent uw zoon € 200.000 tegen een rentepercentage van 5% en u schenkt hem deze rente weer terug. U schenkt hem aldus € 10.000 waarover hij € 334 schenkingsrecht verschuldigd is (€ 10.000 - € 6.604 X 10%). Dit terwijl de aftrekpost hem in de IB minimaal een voordeel oplevert van ongeveer € 3.200. Voor de renteaftrek is het overigens van essentieel belang dat u de rente niet kwijtscheldt, maar dat u vooraf of achteraf een schenking doet waarmee uw zoon de aan u te betalen rente kan voldoen.