Oplossing werkdruk niet alleen kwestie van meer personeel

Structureel hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en ervoor zorgen dat werknemers langdurig uitvallen. In de Week van de Werkstress is volop aandacht voor de preventie van werkstress. Meer personeel is echter niet altijd de oplossing.

12 november 2019 | Door redactie

In de Week van de Werkstress die nu plaatsvindt zijn er verschillende initiatieven om aan de slag te gaan met de preventie van werkstress. Een van de oorzaken van werkstress is een hoge werkdruk. Vaak wordt de oplossing van werkdruk gezocht in meer personeel. Maar er zijn veel meer factoren die werkdruk kunnen veroorzaken. Met het Werkdrukkompas kunnen werknemers kijken welke knelpunten in de eigen organisatie en hun werk ertoe zouden kunnen leiden dat zij een hoge werkdruk ervaren.    

Factoren die leiden tot hoge werkdruk

Werkdruk is een van de vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit kan werkstress veroorzaken en er uiteindelijk toe leiden dat werknemers langdurig ziek thuis komen te zitten. Factoren die een rol spelen bij het ervaren van hoge werkdruk zijn:

  • Onvoldoende middelen en tijd om het werk goed uit te kunnen voeren;
  • Slechte verhouding tussen leidinggevende en werknemer;
  • Gebrek aan autonomie: weinig mogelijkheden om zelf te bepalen wanneer en hoe het werk uitgevoerd wordt;
  • Onduidelijke taakomschrijvingen die vaak veranderen;
  • Gevoelens van onveiligheid door bijvoorbeeld ongewenst gedrag (tool);
  • Reorganisaties en baanonzekerheid.

Hoge werkdruk in de RI&E

Het is zaak voor werkgevers om in te zetten op preventie en de risico’s op werkstress weg te nemen of te beperken. In de Arbowet staat dan ook dat werkgevers verplicht zijn beleid te voeren om het risico van PSA aan te pakken. Allereerst moet PSA als risico worden opgenomen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). In het bijbehorend plan van aanpak staan de maatregelen om dit risico weg te nemen. Door het laten uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan de werkgever erachter komen of het gevoel van te hoge werkdruk breed gedragen wordt.  Ook de OR kan hierin een rol spelen door bij de achterban te informeren naar ervaringen met werkdruk en input te leveren voor de RI&E.

 

Bijlagen bij dit bericht

Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten