Wat is een 'regeling' volgens de WOR?

30 oktober 2012

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad heeft altijd betrekking op een voorgenomen besluit tot de vaststelling, wijziging of intrekking van een 'regeling'. Wat houdt het begrip 'regeling' in de Wet op de ondernemingsraden precies in?

Het instemmingsrecht van de OR is vastgelegd in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In het eerste lid van dit artikel staan alle regelingen waarbij de OR instemmingsrecht heeft. In de WOR is een regeling een geheel van bindende voorschriften voor één of meer groepen werknemers in de onderneming. Vaak genoeg gaat het zelfs om een regeling die alle werknemers in de organisatie aangaat. Een groep is een verzameling van werknemers in dezelfde functiegroep of afdeling, maar het kan bijvoorbeeld ook over sollicitanten gaan (regeling voor het aanstellingsbeleid) of thuiswerkers. 

OR heeft geen instemmingsrecht bij individuele afspraken

Afspraken die de bestuurder maakt met individuele werknemers vallen niet onder het begrip 'regeling' volgens de WOR. Deze afspraken hebben immers alleen betrekking op de betreffende werknemer. Hierbij is het instemmingsrecht van de OR dan ook niet van kracht. De bestuurder en de werknemer leggen deze afspraken vast in de individuele arbeidsovereenkomst.