Het verschil: persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

9 april 2018 | Door redactie

Organisaties mogen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alleen gewone persoonsgegevens verwerken als ze aan één van de zes AVG-grondslagen voldoen. Voor bijzondere persoonsgegevens zijn de regels nog strenger.

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden. Tenzij organisaties zich kunnen beroepen op een specifieke wettelijke uitzondering én op één van de zes grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens. De zes grondslagen onder de AVG zijn als volgt:

  • De organisatie heeft toestemming van de betrokken persoon.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Persoonsgegevens volgens de AP

Maar wat is nu eigenlijk een persoonsgegeven? Een persoonsgegeven is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Vele soorten persoonsgegevens

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Onderstaand een overzicht van 'gewone' persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboorteplaats, geboortedatum

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS: godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden, burgerservicenummer (BSN), genetische gegevens, biometrische gegevens

Bijlagen bij dit bericht

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
E-learning | VideoCollege 11 minuten