Financiële voordelen bij aannemen van arbeidsbeperkte

Voor werkgevers die (financiële) hulp willen bij het aannemen van arbeidsbeperkten, heeft UWV de Advieswijzer doelgroepregister ontwikkeld. Ook zijn er kennisdocumenten over de banenafspraak geactualiseerd.

17 mei 2018 | Door redactie

Werkgevers creëren vóór 2026 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten, zo is in 2013 afgesproken tussen het kabinet en sociale partners. Of een werknemer of sollicitant onder de doelgroep van de banenafspraak valt, weet een werkgever na raadpleging van het doelgroepregister van UWV. Staat de arbeidsbeperkte in dit doelgroepregister, dan kan de werkgever gebruikmaken van regelingen die het aanbieden van werk aan de arbeidsbeperkte aantrekkelijker maken. Het gaat bijvoorbeeld om de loonkostensubsidie en de no-riskpolis. In de Advieswijzer doelgroepregister ziet u snel onder welke regelingen een werknemer valt. Maar let op: de tool laat het loonkostenvoordeel en lage-inkomensvoordeel buiten beschouwing.

Veel informatie over uitvoering van banenafspraak

Ook is het voor werkgevers goed om te weten dat onlangs twee relevante documenten zijn geactualiseerd. Het gaat om het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (pdf) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de brochure Mensen met een beperking aan de slag helpen (pdf) van werkgeversvereniging AWVN. In de documenten is het nodige te lezen over de verschillende regelingen waar werkgevers voordeel uit kunnen halen.

Kritiek op loonkostensubsidie én loondispensatie

Het kabinet is overigens van plan om de regeling van de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. Dit plan heeft veel kritiek gekregen, ook van werkgevers. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven met de betrokken partijen op zoek te gaan naar oplossingen, maar is vooralsnog niet voornemens het plan te laten varen. Ook over de huidige loonkostensubsidie heerst ontevredenheid: de regeling zou te ingewikkeld zijn.