Werkgevers negeren Arbowet rond kankerverwekkende stoffen

6 februari 2018 | Door redactie

Uit een recent rapport blijkt dat bedrijven en bedrijfsartsen de regelgeving voor veilig werken met kankerverwekkende stoffen niet naleven. Zij houden zich niet aan de wettelijke verplichtingen en vergroten daarmee het risico dat werknemers ziek worden.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is onderzocht in hoeverre werkgevers, kerndeskundigen, werknemers en medezeggenschap (OR of PVT) zich houden aan de verplichtingen in de Arbowet als het gaat om veilig werken met kankerverwekkende stoffen. Het onderzoek richtte zich onder meer op de registratie van beroepsziekten en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s. Het blijkt dat veel werkgevers geen registraties bijhouden van welke werknemer welke risico’s loopt bij het werken met kankerverwekkende stoffen terwijl dat wel verplicht is.

Meeste aandacht naar verzuimbegeleiding

Uit het rapport Wettelijk kader in de praktijk blijkt dat de meeste aandacht van werkgevers en arbodienstverleners (arbodienst en bedrijfsarts) gaat naar verzuimbegeleiding en re-integratie en niet naar preventie. Werkgevers moeten zorgen dat er samenwerking is tussen de verschillende kerndeskundigen, de OR en de preventiemedewerker. Dat gebeurt onvoldoende. Ook bieden werkgevers niet altijd een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan; slechts 25% van de onderzochte werkgevers doet dit. Van die PAGO’s wordt slechts de helft door een bedrijfsarts uitgevoerd; dit is wel verplicht.

Persoonsgegevens niet doorsturen naar arbodienst

De privacywetgeving staat niet toe dat persoonsgegevens (tool) van alle werknemers automatisch worden doorgestuurd door werkgevers aan een arbodienst of bedrijfsarts. Individuele gegevens over blootstelling kunnen dus ook niet automatisch worden opgenomen in het medisch gezondheidsdossier van een werknemer. In de praktijk wordt blootstelling op individueel niveau echter nauwelijks geregistreerd; uitzonderingen zijn de chemische industrie en zorgsector. Dat is wettelijk verplicht; zo staat in de 'regeling stralingsbescherming' dat de werkgever de mate van blootstelling aan straling moet registreren.