Aandacht voor werkende mantelzorger

4 november 2016 | Door redactie

Het aantal werkende mantelzorgers is de laatste jaren gestegen en zal in de toekomst nog verder toenemen. Op 10 november, Dag van de Mantelzorg, staan werknemers die mantelzorg verlenen centraal. Werkgevers kunnen mantelzorgers op verschillende manieren ondersteunen.

10 november 2016 is de Dag van de Mantelzorg. Uit het rapport Aanbod van Arbeid 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat inmiddels bijna één op de vijf werkenden mantelzorg verleent. Dat percentage is de afgelopen jaren gestegen; van 12% in 2004 tot 18% in 2014. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren alleen maar zal toenemen. Werkgevers moeten hiervoor beleid ontwikkelen. Werkende mantelzorgers willen graag blijven werken. Daarvoor moeten er voldoende mogelijkheden voor verlof (tools) zijn die de combinatie van mantelzorg en werk vergemakkelijken.

Eén op de acht werknemers burn-out

Organisaties doen er goed aan om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren (tool). Bestaande verlofregelingen zijn vaak niet voldoende om de combinatie zorg en werk op te vangen. Ze houden onvoldoende rekening met tijd die mantelzorgers nodig hebben om hun zorgtaken uit te voeren. Mantelzorgers besteden gemiddeld vijf uur per week aan mantelzorgtaken. Ook duurt mantelzorg relatief lang. Dat kan combinatiestress veroorzaken. Nu al heeft één op de acht werknemers last van een burn-out.

Flexibel werken voor mantelzorgers

Langdurige overbelasting kan werkstress veroorzaken, waardoor werknemers verzuimen en langdurig kunnen uitvallen. Het is dus goed om het risico van overbelasting op te nemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Werkgevers, arboverantwoordelijken en leden van de ondernemingsraad (OR) moeten gezamenlijk werken aan arbeidsomstandigheden waarin werknemers langer gezond kunnen werken en werk en zorg kunnen combineren. Denk na over aanvullende maatregelen zoals flexibel werken en alternatieven zoals het delenvanvakantiedagenmetcollega’s.