Vier mogelijkheden om box 3 beter te laten aansluiten

1 mei 2023 | Door redactie

Naar aanleiding van een aantal moties van verschillende Kamerleden over de Overbruggingswet box 3 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een verfijning van de huidige regels. Uit dit onderzoek zijn een viertal mogelijkheden naar voren gekomen waarmee voor enkele bezittingen het forfaitaire rendement dichter zou kunnen aansluiten bij het werkelijk behaalde rendement.

In de Overbruggingswet (verdiepingsartikel) voor box 3 sluit het forfaitair rendement voor spaarders wel redelijk goed aan bij het werkelijk behaalde rendement. Maar bij de ‘overige bezittingen’ is dit een ander verhaal. Deze categorie bestaat uit veel verschillende bezittingen waarvoor veel verschillende rendementen worden behaald. Het onderzoek heeft zich dan ook specifiek gericht op verfijningen van deze categorie. De uitkomsten heeft het kabinet samen met de Voorjaarsnota 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vermogen VvE onder banktegoeden scharen

Ten eerste is geopperd om aandelen in het vermogen van een reservefonds van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en het geld op een derdenrekening van een notaris onder de categorie banktegoeden te scharen. De tweede optie is om onderlinge vorderingen en schulden in box 3 die in een gezamenlijke aangifte worden verwerkt, waaronder verrekenbedingen tussen echtgenoten op basis van huwelijkse voorwaarden niet meer in de heffing van box 3 (toolbox) op te nemen (defiscaliseren).

Opsplitsen overige bezittingen in meerdere categorieën  

Als derde is voorgesteld om een aparte categorie voor vorderingen te creëren, waardoor deze dan hetzelfde forfaitair rendementspercentage krijgt als schulden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vorderingen in de vorm van geld tussen natuurlijke personen. De vierde optie is het opsplitsen van de categorie ‘overige bezittingen’ in meerdere categorieën, waaronder een aparte categorie voor effecten en voor onroerende zaken waarbij iedere categorie een eigen forfait krijgt. Daarnaast wordt er nog onderzoek gedaan naar een aanvullende maatregel, namelijk het verhogen van de heffingskorting voor groene beleggingen. 

Twee maatregelen al invoeren

Het kabinet wil twee van de bovenstaande maatregelen al invoeren: aandelen in het vermogen van een VvE en in het geld op een derdenrekening van een notaris naar de categorie banktegoeden en het defiscaliseren van onderlinge vorderingen en schulden in box 3 die in een gezamenlijke aangifte worden verwerkt. Deze opties zorgen ervoor dat de heffing al beter aansluit bij het werkelijk behaalde rendement. Beide opties zijn al toegezegd tijdens de behandeling van de Overbruggingswet box 3 vorig jaar in beide Kamers. Het kabinet is daarom van plan om deze opties in wetgeving uit te werken. Over de vraag of de andere twee verfijningen doorgevoerd worden, volgt later dit jaar een besluit.