Inspectie SZW maakt jaarplan 2020 bekend

Inspectie SZW heeft het Jaarplan voor 2020 gepubliceerd. Hierin is te vinden wat de Inspectie het komende jaar beschouwt als belangrijkste onderwerpen om mee aan de slag te gaan. Een organisatiebreed doel is dat ten minste 50% van de bedrijven die in overtreding blijken te zijn na inspectie de regels gaat naleven.

19 november 2019 | Door redactie

Inspectie SZW (ISZW) heeft een aantal doelstellingen waar zij in 2020 mee aan de slag wil. Die zijn gepubliceerd in het zojuist verschenen Jaarplan 2020. Het gaat om de volgende punten:

  • ISZW wil dat ook werknemers die met gevaarlijke stoffen werken (tool), dat op een gezonde en veilige manier kunnen doen. Daarom wil ISZW in 2020 betrokken zijn bij 90% van de inspecties (bijvoorbeeld door omgevingsdiensten) bij zogenoemde BRZO-bedrijven (bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en met het Besluit Risico's Zware Ongevallen te maken hebben). Hiervoor worden meer medewerkers aangenomen en opgeleid tot specialisten.
  • Ook in 2020 zal ISZW bedrijven inspecteren waar zogenoemde CMR-stoffen een rol spelen: kankerverwekkend (carcinogeen), met negatieve effecten op de genen (mutageen) en schadelijk voor voortplanting of nageslacht (reproductietoxisch). Bedrijfsbezoeken en inspecties lijken namelijk effect te hebben.

Discriminatie, uitbuiting en eerlijk werk 

Verder richt ISZW haar inspanningen op de arbeidsmarkt, en wel op de drie punten discriminatie (tool), uitbuiting en eerlijk werk. Ook hiervoor zullen meer medewerkers worden aangenomen. Voor het punt arbeidsmarktdiscriminatie zal ISZW niet alleen kijken naar werkgevers, maar ook naar intermediairs zoals uitzendbureaus. Op signalen van arbeidsuitbuiting zal onmiddellijk gereageerd worden en bedrijven die de wet bewust overtreden, zullen hard aangepakt worden, zo meldt ISZW. Dit geldt ook voor werkgevers die zich bezondigen aan illegale arbeid of oneigenlijk gebruik van legale constructies (‘eerlijk werk’).

Effecten worden duidelijker

ISZW wil graag dat de effecten van haar inspanningen op de maatschappij duidelijker worden. Onderdeel hiervan is het meten hoeveel bedrijven met de ingezette interventies worden bereikt. Ook moet aantoonbaar worden in hoeverre de interventies van programma’s effect hebben gehad op het gedrag van werkgevers en werknemers. In het verlengde hiervan moet inzichtelijk worden of de naleving is verbeterd.  

Bijlagen bij dit bericht