Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) houdt toezicht op de naleving van onder meer de Arbowet, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, Wet arbeid vreemdelingen en de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie. Op deze manier werkt de Arbeidsinspectie aan de bestrijding van illegale arbeid, ontduiking van het minimumloon, arbeidsuitbuiting, malafide arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsmarktfraude.

Ook houdt de Nederlandse Arbeidsinspectie zich bezig met de bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers en beperkt zij de risico’s voor werknemers en de omgeving van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Daarnaast signaleert de Arbeidsinspectie ontwikkelingen en risico’s op het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en meldt zij deze aan belanghebbende partijen.

Nieuws

Het verschil: identificeren en legitimeren

19-07-2024

Werkgevers moeten iedere werknemer die bij de organisatie in dienst treedt tijdig identificeren. Op de werkvloer moeten werknemers zich op h...

Werkgever kan zelf oorzaak arbeidsongeval onderzoeken

20-06-2024

Het hing al een tijdje in de lucht, maar vanaf nu moeten werkgevers ook zelf onderzoek doen naar de oorzaak van een meldingsplichtig arbeids...

Inzet professionals voor preventie wisselend resultaat

18-06-2024

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-AOSHA) deed onderzoek naar de naleving van regelgeving voor veilig en...

Arbocatalogus pas geldig na toetsing Arbeidsinspectie

05-06-2024

Voordat een arbocatalogus in de praktijk gebruikt kan worden, moet deze eerste getoetst worden. Dat gebeurt door de Nederlandse Arbeidsinspe...

Recent verschenen