Vragen over: juridische gevolgen bij verzuim jaarrekening

De hoofdregel is dat u de jaarrekening moet opstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze wettelijke vereisten bevatten minimumvoorschriften. Dit betekent dat ondernemingen altijd meer mogen toelichten dan noodzakelijk is, maar niet minder. Wat zijn nu precies de consequenties als het opstellen niet volgens de minimumvoorschriften gebeurt?

22 januari 2021 | Door redactie

Aan de bestuurder van uw onderneming is de taak opgedragen om een administratie te voeren en een jaarrekening op te stellen. Als de bestuurder dit nalaat of veronachtzaamt, kan hij aansprakelijk worden gesteld door een aantal personen. Dat kan een individuele benadeelde schuldeiser zijn, die zijn beslissingen ook baseert op basis van de opgestelde jaarrekening (tool). Hierbij gaat het om een verruimde verhaalmogelijkheid. De benadeelde partij heeft de mogelijkheid om zowel de vennootschap als de bestuurder aan te spreken. Ook de curator kan een bestuurder bij een faillissement aansprakelijk stellen voor het tekort van de vennootschap. In deze situaties gaat het om bestuurdersaansprakelijkheid.

Fouten maken rond het opstellen van de jaarrekening is een economisch delict

Het niet juist voeren van een administratie of het overschrijden van termijnen voor het opstellen en deponeren van de jaarrekening, wordt formeel gezien als economisch delict. Dat kan grote gevolgen hebben. In de praktijk is − zeker voor de mkb-ondernemer − het effect vaak minder groot, doordat er weinig externe belanghebbenden zijn die geschaad worden bij een eventuele overschrijding van een termijn. Maar bij een faillissement kan dit wel belangrijk zijn. De wetgever gaat er in dat geval van uit dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur als een bestuurder niet heeft voldaan aan de administratieverplichting. 

Bij niet voldoen aan administratieverplichting geldt omkeerregel

In dat geval geldt de zogenoemde omkeerregel. Dit betekent dat de bewijslast niet bij de curator ligt, maar dat de bestuurder moet bewijzen dat er geen verband is tussen het faillissement (tool) en het niet nakomen van de administratieverplichting. Met andere woorden, de bestuurder is schuldig totdat het tegendeel is bewezen. Als een bestuurder van uw onderneming een overtreding begaat die verband houdt met het niet gebruiken van de verplichte jaarrekeningmodellen, of het niet hanteren van de terminologie zoals is vastgelegd in Titel 9 Boek 2 BW, is er sprake van een economisch delict. Dit kan gestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar, een taakstraf of een maximale geldboete van € 87.000.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de adviesdesk!

Meer informatie over de jaarrekening vindt u in de toolbox De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen.

Bijlagen bij dit bericht