Welke financiële documenten vraagt de OR op bij de financiële afdeling?

3 november 2020

Onze onderneming heeft sinds kort een ondernemingsraad. Welke financiële documenten zal de OR bij onze financiële afdeling waarschijnlijk opvragen?

Een ondernemingsraad (OR) heeft voor de beoordeling van voorgenomen besluiten en het evalueren van het gevoerde beleid van de onderneming een aantal financiële documenten nodig. De ondernemingsraad heeft recht op:

  • de meest recente jaarrekening en het bestuursverslag;
  • de bijbehorende accountantsverklaring;
  • de managementletter.

Is er sprake van moeder- en dochtermaatschappijen dan vraagt de OR om de geconsolideerde jaarrekening om zich een beeld te kunnen vormen van de resultaten van de Nederlandse bv in verhouding tot de andere ondernemingen (WOR, artikel 31a, 3e lid). Artikel 392 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verplicht daarnaast om onder meer, naast andere verplichte documenten, nog de volgende financiële stukken aan te leveren:

  • een weergave van de statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst;
  • een weergave van de statutaire regeling omtrent de bijdrage in een tekort van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, voor zover deze van de wettelijke bepalingen afwijkt;
  • een opgave van het aantal stemrechtloze aandelen en het aantal aandelen dat geen of slechts een beperkt recht geeft tot deling in de winst of reserves van de vennootschap, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven.


Meer informatie over de jaarrekening vindt u in de toolbox De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen.