Zorg voor draagvlak bij de achterban!

17 mei 2023 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de werknemers in het overleg met de bestuurder. Die rol kan de OR alleen goed vervullen als hij de achterban goed kent én draagvlak heeft onder de achterban.

Een goed functionerende OR is een belangrijke sparringpartner voor de bestuurder. De bestuurder legt beleidsmatige plannen ter advisering (artikel 25 WOR), instemming (artikel 27 WOR) of overleg voor aan de OR en kan via de OR bijvoorbeeld ook meer draagvlak creëren voor zijn besluit. Om zijn medezeggenschapsrol goed te kunnen vervullen, moet de OR ervoor zorgen dat hij ook zelf draagvlak heeft onder de achterban (artikel). De OR die regelmatig ruggenspraak houdt met de werknemers en gesteund wordt door zijn achterban, is namelijk beter in staat om weloverwogen keuzes te maken en staat sterker in het overleg.

Goede communicatie randvoorwaarde voor draagvlak van de OR

Goede communicatie is dan ook een randvoorwaarde om bij de achterban draagvlak te krijgen voor de OR (tool). En dat is tweerichtingsverkeer. De OR moet de achterban op de hoogte houden van zijn eigen activiteiten, maar moet ook goed geïnformeerd zijn over de werknemers die hij vertegenwoordigt. Kent de OR zijn achterban goed en voelt hij zich gesteund door de werknemers die hij vertegenwoordigt, dan kan een advies- of instemmingsverzoek over een voorgenomen besluit of nieuwe regeling vlotter verlopen. De OR hoeft dan niet bij elk verzoek van de bestuurder te inventariseren hoe de werknemers hier tegenover staan. Daar kan de OR dan zijn eigen afweging in maken.

Argumenten achterban zijn nuttige informatie voor de OR

Besluit de OR de achterban te raadplegen, dan is het zaak dat de OR zich onbevangen opstelt en zich open stelt voor alle argumenten die zijn achterban aandraagt. Staat de OR niet open voor argumenten die afwijken van de eigen standpunten, dan zal de achterban zich niet gehoord voelen. En dat is funest voor het draagvlak van de OR. Luister daarom goed naar de achterban als zij zich verzetten tegen een voorgenomen besluit. Daaruit kan de OR afleiden wat de bestuurder aan zijn plan zou moeten wijzigen om die weerstand te doorbreken en alsnog voldoende draagvlak voor het voorstel te creëren.