Wat doet een arbeidshygiënist in zijn rol als kerndeskundige?

17 mei 2021

De preventiemedewerker moet samenwerken met en adviseren aan de vier kerndeskundigen die in de Arbowet staan. Eén van die arbokerndeskundigen is de arbeidshygiënist. Wat doet een arbeidshygiënist precies?

De arbeidshygiënist heeft tot taak om te bevorderen dat medewerkers kunnen werken zonder schade aan de gezondheid of  het welzijn te ondervinden. De taken van een veiligheidskundige en een arbeidshygiënist overlappen elkaar. Het werk van de arbeidshygiënist richt zich echter meer op het voorkomen van langetermijngezondheidsrisico’s, terwijl de veiligheidskundige zich in de regel meer met directe, operationele arbeidsrisico’s bezig houdt.

Fysische, chemische en biologische factoren

De wetenschap van de arbeidshygiëne is met name gericht op het herkennen, evalueren en beheersen van met name fysische, chemische en biologosche factoren. De laatste tijd komen daar steeds vaker ook de fysieke factoren in beeld.

  • Fysische belasting: geluid, trillingen, klimatologische factoren (warmte, koude, relatieve vochtigheid, ruimteventilatie), ioniserende en niet-ioniserende straling, verlichting.
  • Biologische belasting: blootstelling aan (en infecties door) levende biologische agentia, zoals bacteriën, virussen, parasieten, amoeben, als ook de genetisch gemodificeerde varianten en de uitscheidingsproducten daarvan.
  • Chemische belasting: blootstelling aan stoffen in brede zin zoals blootstelling aan gassen, dampen of stof, maar ook huidblootstelling en mogelijke orale opname.
  • Fysieke belasting: dynamische belasting en statische belasting.

Arbeidshygiënische strategie

De arbeidshygiënische strategie houdt in dat bij het toepassen van beheersmaatregelen een hiërarchische volgorde dient te worden gevolgd.

  1. Bronmaatregelen: de oorzaak van het probleem wegnemen. Bijvoorbeeld de schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.
  2. Collectieve maatregelen: als er geen alternatief is, kunnen collectieve maatregelen volgen. Bijvoorbeeld afscherming of een afzuiginstallatie plaatsen of de duur van de blootstelling beperken.
  3. Individuele maatregelen: als collectieve maatregelen niet kunnen of onvoldoende werken, kan de werkgever individuele maatregelen nemen zoals taakroulatie of aanpassen van de werkplek.
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: als de eerste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken zoals gehoor- en oogbescherming.