Dwangsom bij niet aanpakken pestgedrag

20 maart 2017 | Door redactie

Pesten kan het functioneren van werknemers behoorlijk in de weg zitten. Het is dan aan de leidinggevende om dit aan te pakken, zeker als dat in het beleid van de organisatie is vastgelegd. Doet de leidinggevende niets, dan kan dat hem bij de rechter duur komen te staan.

Rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs dat een leidinggevende niet adequaat had gehandeld toen een werkneemster met pestgedrag werd geconfronteerd. Ze merkte dat er over haar werd geroddeld en dat collega’s anders op haar reageerden, maar toen ze dit aankaartte bij haar leidinggevende kreeg ze te horen dat ze dit zelf maar moest oplossen. De leidinggevende deed er zelfs nog een schepje bovenop door te stellen dat de werkneemster zich niet professioneel opstelde.

Werkgerelateerd ziekteverzuim

Uiteindelijk meldde de werkneemster zich ziek. De bedrijfsarts oordeelde dat haar ziekteverzuim werkgerelateerd was (tool) en dat haar collega’s zich schuldig maakten aan pesten. Uiteindelijk startte de werkneemster haar re-integratie (tools) op een andere afdeling en na enkele maanden was ze klaar om haar eigen functie weer op te pakken. De leidinggevende zag het anders. Die vond dat de werkomstandigheden niet verbeterd waren en dat er sprake was van een verstoorde verhouding. Bovendien zou de werkneemster geen vertrouwen hebben in de organisatie. De leidinggevende wilde dan ook niet dat de werkneemster terugkwam en verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst (tool).

Leidinggevende had pestgedrag moeten aanpakken

Toen de zaak voor de rechter kwam, was die verbaasd dat de organisatie de werkneemster het pestgedrag zelf had laten aantonen. Er gold binnen de organisatie namelijk een gedragscode voor integriteit (tool) die stelde dat de leidinggevende als eerste actie moest ondernemen als de integriteit van werknemers in het geding kwam. Dit was echter niet gebeurd. Omdat de bedrijfsarts had aangegeven dat de werkneemster weer aan de slag kon in haar eigen functie, verplichtte de rechter de organisatie om haar weer toe te laten tot haar eigen functie onder dwangsom van € 500 per dagdeel.
Rechtbank Amsterdam, 17 februari 2017, ECLI (verkort): 1088

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten