Samenwerken met de VGWM-commissie

Als arboprofessional kunt u bij de uitvoering van het arbobeleid niet om de ondernemingsraad (OR) heen. De OR kan een vaste commissie instellen die zich bezighoudt met de arbeidsomstandigheden, namelijk de VGWM-commissie. Om uw werk goed uit te kunnen voeren, is een goede samenwerking met deze commissie van groot belang.

15 augustus 2013 | Door redactie

VGWM staat voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Deze overkoepelende term heeft betrekking op de arbeidsomstandigheden in uw organisatie. De VGWM-commissie houdt zich onder andere bezig met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het bespreken van de verzuimcijfers en het onderhouden van contact met de Inspectie SZW. Omdat u als arboprofessional verantwoordelijk bent voor het arbobeleid, kunt u samen met deze commissie optrekken om zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden.

Spreek gezamenlijke doelen af met de commissie

Om effectief te kunnen samenwerken, kunt u bijvoorbeeld een aantal werkafspraken maken met de VGWM-commissie. Spreek bijvoorbeeld af wat uw gezamenlijke doelen zijn. Denk aan het verlagen van het ziekteverzuim, het uitvoeren van het preventief medisch onderzoek en het opstellen van de RI&E. Ook kunt u afspraken maken over hoe en wanneer u overleg met elkaar voert en op welke manier u informatie uitwisselt. Het structureel inplannen van werkoverleg – bijvoorbeeld één keer per maand – zorgt voor veel duidelijkheid en betrokkenheid.

Van VGWM-commissie naar arbocommissie

Soms geeft de ondernemingsraad de VGWM-commissie een andere naam, bijvoorbeeld arbocommissie. Dat komt doordat het begrip welzijn verouderd is. Steeds vaker gaat het om het bredere begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA).