Mag de Nederlandse Arbeidsinspectie ook thuiswerkplekken controleren?

6 november 2020

De Arbeidsinspectie kwam op bezoek, maar veel werknemers waren thuis aan het werk. Vandaar de vraag: mag de instantie ook thuiswerkplekken controleren?

De inspecteur van de Arbeidsinspectie heeft toegang tot alle plekken waar werknemers in uw organisatie arbeid verrichten. U denkt hierbij misschien vooral aan de kantoorruimtes, de fabriekshal en opslagruimtes. Maar ook vervoersmiddelen, zoals vrachtwagens en bedrijfsauto’s vallen hieronder. 

De enige uitzondering is het controleren van de thuiswerkplek: in theorie is dit mogelijk, maar in de praktijk controleert de Arbeidsinspectie geen thuiswerkplekken.

Thuisbezoek

In de Arbowet staat dat de Arbeidsinspectie bevoegd is zonder toestemming van de bewoner een huis te betreden (artikel 24 lid 3). Maar volgens de Algemene wet op het binnentreden mag de Arbeidsinspectie dit alleen doen met een schriftelijke machtiging van de advocaat-generaal van het ressortsparket, de officier van justitie of de hulpofficier van justitie.

Voor een controle van de inrichting van een thuiswerkplek zal in de praktijk geen huisbezoek nodig zijn. Er zijn andere, minder ingrijpende mogelijkheden denkbaar om te controleren of de wettelijke vereisten ten aanzien van thuiswerken worden nageleefd. Iedere Nederlandse burger heeft immers het grondrecht op ‘eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer’. Er moet sprake zijn van een bijzonder zwaarwegende reden om dit grondrecht aan de kant te zetten.

Daarnaast moet de Arbeidsinspectie bij de uitvoering van de wettelijke taken rekening houden met het proportionaliteitsvereiste en het subsidiariteitsvereiste. Voor ‘slechts’ het controleren van een thuiswerkplek wordt hier niet aan voldaan.

U kunt er daarom van uitgaan dat de Arbeidsinspectie niet bij uw werknemers thuis zal komen om hun thuiswerkplek te controleren.Meer informatie over thuiswerken vindt u in de toolbox Succesvol thuiswerken in 6 stappen.