OR kan diversiteit in Raad van Commissarissen vergroten

23 maart 2018 | Door redactie

Het kabinet streeft naar 30% vrouwen in topfuncties in 2020. Momenteel is slechts 16,2% van de leden van raden van commissarissen (RvC) vrouw. De ondernemingsraad kan daar verandering in brengen.

In de Wet bestuur en toezicht is een streefcijfer van 30% vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen vastgelegd voor 2020. Uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 (pdf) blijkt dat momenteel slechts 11,2% van de leden van raden van bestuur en 16,2% van de leden van RvC’en vrouw is. Organisaties die dit streefcijfer niet halen, zijn verplicht om in hun jaarverslag te verklaren waarom zij dit percentage niet hebben gehaald en welke maatregelen ze gaan nemen om het streefcijfer alsnog te halen. Veel organisaties houden zich niet aan deze verplichting.

OR heeft recht op benoeming commissarissen

De OR in een organisatie waarin het percentage vrouwelijke commissarissen onder de 30% ligt, kan zijn steentje bijdragen door gebruik te maken van het recht om een derde van de commissarissen te benoemen. De raad kan ervoor kiezen om alleen vrouwelijke commissarissen aan te dragen en voldoet daarmee aan de taak uit artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) om inschakeling van minderheden in de organisatie te bevorderen.

Kabinet waarschuwt voor maatregelen

Het kabinet en werkgeversorganisatie VNO-NCW spoorden vorige week vijfduizend Nederlandse organisaties in een brandbrief aan om meer vrouwen te benoemen in de RvC en raad van bestuur. In de brief worden bestuurders gewezen op de speciaal opgezette databank van VNO-NCW met ruim 1.500 profielen van geschikte vrouwen. Het kabinet gaat zich beraden op stevige maatregelen als het aantal vrouwen in de top het bedrijfsleven onvoldoende is toegenomen in 2019.