Met ingang van 2019 nog maar vijf jaar 30%-regeling

Het ziet ernaar uit dat buitenlandse werknemers per 2019 nog maar vijf jaar in aanmerking kunnen komen voor de 30%-regeling. Dat staat in de recente Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling.

23 april 2018 | Door redactie

In 2017 is de werking van de 30%-regeling geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat zo’n acht op de tien gebruikers de regeling maximaal vijf jaar toepast. Van de overige 20% van de gebruikers blijft een groot deel langdurig in Nederland wonen. Daar is de regeling eigenlijk niet voor bedoeld. In de evaluatie werd dan ook de aanbeveling gedaan om de maximale looptijd van de regeling terug te brengen naar vijf jaar.

Uitwerking van regeerakkoord

Een ander argument om de looptijd van de 30%-regeling te beperken, is dat vergelijkbare regelingen in omringende landen ook bijna allemaal maximaal vijf jaar gelden. Het voornemen om de looptijd van de 30%-regeling terug te brengen naar vijf jaar was al in het regeerakkoord opgenomen. In de Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling (pdf) die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd, is dit plan verder uitgewerkt.

Forfaitaire vergoeding van extraterritoriale kosten

Op grond van de 30%-regeling kan uw organisatie onder voorwaarden (tool) maximaal 30% van het loon van buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken, onbelast aan hen uitkeren. Dit moet hun extra kosten voor het verblijf in Nederland compenseren. Alleen buitenlandse werknemers met een schaarse deskundigheid die vóór hun verblijf in Nederland minstens 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden, kunnen voor deze forfaitaire vergoeding van hun extraterritoriale kosten (tool) in aanmerking komen.
De evaluatie van de 30%-regeling deed ook nog aanbevelingen voor het bijstellen van de 150-kilometergrens en het aftoppen van de 30%-regeling, maar omdat de regeling daar alleen maar complexer van wordt, neemt het kabinet die niet over.

Verkorting voor nieuwe en bestaande gevallen

De maximale looptijd van de 30%-regeling (e-learning) is per 2012 al teruggebracht van tien naar acht jaar. Toen golden de nieuwe regels alleen voor nieuwe gevallen. Het is de bedoeling dat de verkorting naar vijf jaar gaat gelden voor nieuwe én bestaande gevallen. Het kabinet is van plan om de wijzigingen in de 30%-regeling toe te voegen aan het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.