Hoge Raad aan zet over afdrachtvermindering onderwijs

6 juli 2017 | Door redactie

Ook al is de afdrachtvermindering onderwijs al in 2014 vervangen door de subsidieregeling praktijkleren, er vinden nog steeds rechtszaken plaats over de al dan niet terechte toepassing ervan. Inmiddels moet de Hoge Raad zich hierover uitspreken.

Uw organisatie kon tot 2014 korting krijgen op de – via de loonaangifte – af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen als er werknemers in de organisatie waren die een opleiding of cursus volgden. Om deze afdrachtvermindering onderwijs te mogen toepassen, moest de scholing wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De Belastingdienst kan controleren of dat het geval was en anders een naheffingsaanslag opleggen voor het ten onrechte geclaimde bedrag.

Bevoegdheid om opleiding inhoudelijk te toetsen

De vraag is wat de inspecteur van de Belastingdienst precies mag controleren. In het Handboek Loonheffingen 2013 (tools) staat niet dat de opleiding moet voldoen aan de eisen van de Wet educatie en beroepsonderwijs en daar werd in het verleden ook nooit op gecontroleerd. De rechter heeft echter in eerdere zaken bepaald dat de inspecteur bevoegd is om de opleiding inhoudelijk te toetsen.

Momenteel ligt de kwestie bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft geconcludeerd dat de controle op de inhoud en kwaliteit van de opleiding bij de Onderwijsinspectie ligt, en niet bij de Belastingdienst. De belastinginspecteur moet alleen vaststellen dat de training gevolgd is aan de hand van een diploma of certificaat. Pas als er geen diploma of certificaat is, kan de Belastingdienst de werkgever om nader bewijs vragen over de training.
Het is afwachten of de Hoge Raad in zijn oordeel de conclusie van de advocaat-generaal volgt.

Subsidieregeling praktijkleren sinds januari 2014

Sinds januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de subsidieregeling praktijkleren (tool). Ook daar gelden voorwaarden voor, maar die hebben nog niet tot veel interpretatieverschillen geleid. 
Parket bij de Hoge Raad, 20 april 2017, ECLI (verkort): 372