Groepsgewijs inlenen arbeidskrachten? Adviesrecht!

22 november 2023 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) heeft altijd recht op een adviesaanvraag bij het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten. Ook als dit al jaren de gebruikelijke gang van zaken is in de organisatie. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft onlangs een beschikking van de Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof Amsterdam vernietigd over het adviesrecht van de OR bij het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten (artikel 25, lid 1g WOR). De OR van Albert Heijn eCommerce, onderdeel van AH Online, was in 2022 bij de OK in beroep gegaan (artikel 26 WOR), omdat de OR van mening was dat de bestuurder de OR ten onrechte niet om advies had gevraagd bij het sluiten van raamovereenkomsten met uitzendorganisaties.

OK: OR heeft alleen adviesrecht bij afwijking van regulier beleid

September vorig jaar stelde de OK de bestuurder in het gelijk (ECLI (verkort): 2581). Volgens de OK was het adviesrecht van de OR op grond van artikel 25, lid 1g WOR alleen van toepassing als de bestuurder met een voorgenomen besluit tot het aantrekken van arbeidskrachten afwijkt van het gebruikelijke beleid. Daar was bij AH Online geen sprake van. Het personeel van AH eCommerce bestaat voor zo’n 90% uit uitzendkrachten en het is bij deze tak van het concern al jaren gebruikelijk om hiervoor tweejarige raamovereenkomsten te sluiten met uitzendbureaus, die op basis van een tenderprocedure worden geselecteerd. Volgens de OK had de bestuurder de OR dan ook niet om advies hoeven te vragen toen er nieuwe raamovereenkomsten zouden worden gesloten. De OR was het hier niet mee eens en ging in cassatie bij de Hoge Raad.

Hoge Raad: OR heeft altijd adviesrecht bij groepsgewijze werving of inhuur personeel

De Hoge Raad zette een streep door de redenering en uitspraak van de OK. Volgens de Hoge Raad volgt namelijk noch uit de wettekst, noch uit jurisprudentie dat het adviesrecht alleen toepasselijk zou zijn bij afwijkende besluiten ten aanzien van het groepsgewijs werven of inhuren van personeel. De Hoge Raad benadrukte dat de bestuurder de OR om advies moet vragen bij élk voorgenomen besluit tot het groepsgewijze inlenen van arbeidskrachten.
Hoge Raad, 03-11-2023, ECLI (verkort): 1514

Meer over deze zaak en de gevolgen daarvan in de praktijk kunt u lezen in de eerste uitgave van OR Rendement in 2024.