Samenwerken met OR bij bestrijden gevaarlijke situaties

Samenwerken met de ondernemingsraad is verstandig, zeker als het gaat om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook de OR kan een kerndeskundige als een arbeidshygiënist inschakelen om advies in te winnen over beheersing van de risico’s op het werk.

6 augustus 2021 | Door redactie

Zowel werkgever als arboprofessional doen er goed aan om nauw samen te werken met de ondernemingsraad (OR). Door de OR vroegtijdig te betrekken bij nieuwe regelingen, is de kans op instemming groter. Bovendien kan de OR helpen bij het creëren van draagvlak onder werknemers. Daarnaast heeft de OR als het goed is veel contact met de werknemers en krijgt de OR dus ook veel informatie over mogelijk onveilige situaties vanaf de werkvloer. De OR kan ook een rol spelen bij het vergroten van het bewustzijn bij werknemers van de risico’s van het werk en dat is belangrijk bij de preventie van ongevallen.

OR betrekken bij arbobeleid

De OR heeft de speciale taak om te bevorderen dat de organisatie de wettelijke regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden naleeft. Daarnaast mag de OR – en ook de personeelsvertegenwoordiging (PVT), als een organisatie geen OR heeft – meepraten over het instellen, wijzigen en beëindigen van regelingen voor arbeidsomstandigheden. De OR heeft op die regelingen instemmingsrecht. Dat houdt in dat de werkgever arboregelingen voor moet leggen aan de OR. Stemt de raad niet in, dan kan de werkgever de regeling in principe niet doorvoeren. Het is dus zinnig de OR vroeg bij het arbobeleid te betrekken.

Inschakelen vier kerndeskundigen

De OR heeft ook instemmingsrecht op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook als een externe kerndeskundige zoals een arbeidshygiënist betrokken is bij het opstellen of toetsen van de RI&E. Daarnaast kan het ook zijn dat de OR behoefte heeft aan advies over een bepaald arbo-onderwerp. De andere kerndeskundigen die de Arbowet noemt zijn:

  • de arbeids- en organisatiekundige voor de RI&E en het beïnvloeden van het gedrag van werknemers bij het invoeren van beheersmaatregelen;
  • de bedrijfsarts voor de de verzuimbegeleiding, re-integratie en het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
  • de veiligheidskundige voor de RI&E, opslag gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).