Belastingplichtigen eisen steeds vaker een dwangsom

14 september 2017 | Door redactie

Uit een recent Wob-verzoek blijkt dat steeds meer belastingplichtigen een dwangsom eisen als de Belastingdienst niet binnen de wettelijke termijn beslist over een aanvraag of bezwaar.

Als een belastingplichtige een verzoek of bezwaar (tool) bij de fiscus indient, moet de inspecteur in principe binnen de zes en/of twaalf weken een uitspraak hebben gedaan. Deze termijn kan de fiscus nog wel verlengen. Wordt er binnen die wettelijke termijn geen beslissing ontvangen, dan kan de belastingplichtige aanspraak maken op een dwangsom. Om in aanmerking te komen voor een dwangsom, moet de belastingplichtige aan de fiscus schriftelijk doorgeven dat hij niet binnen de wettelijke termijn over het verzoek of het bezwaar heeft beslist. Aan het indienen van deze eis is geen termijn verbonden, als deze maar niet onredelijk laat wordt ingediend.

Formulier dwangsom invullen

Om de Belastingdienst in gebreke te stellen, moet de belastingplichtige het formulier 'Dwangsom bij niet tijdig beslissen' gebruiken. Door het invullen van dit formulier gebeurt het volgende:

  • De belastingplichtige stelt de Belastingdienst in gebreke.
  • Hij vraagt de Belastingdienst binnen twee weken alsnog een beslissing te nemen.
  • Hij geeft ermee aan dat hij een dwangsom eist, als er binnen 14 dagen nog geen beslissing is ontvangen.

Totale dwangsom maximaal € 1.260

Aan welke bedrag moet worden gedacht bij de indiening van de eis? Voor de eerste 14 dagen gaat het om een bedrag van € 20 per dag. Vanaf dag 15 tot en met 28 gaat het om € 30 en voor de dagen 29 tot en met 42 is het € 40 per dag (42 dagen is de maximum betalingstermijn). De maximale dwangsom kan dus € 1.260 bedragen.