Schadevergoeding claimen als uitspraak bezwaar laat is?

24 juli 2019

De uitspraak op mijn bezwaarschrift laat heel erg lang op zich wachten. Kan ik voor de daardoor door mij geleden schade in aanmerking komen voor een vergoeding?

Als u het niet eens bent met een beslissing van de inspecteur, kunt u bezwaar en beroep aantekenen. De inspecteur en de rechter moeten binnen een redelijke termijn een uitspraak doen op een bezwaarschrift. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze redelijke termijn niet langer dan twee jaar mag duren. De redelijke termijn start op het moment dat uw bezwaarschrift bij de Belastingdienst is binnengekomen en eindigt als de rechter een uitspraak hierover heeft gedaan.

Overschrijding redelijke termijn

Krijgt u te maken met een overschrijding van de redelijke termijn, dan ontvangt u € 500 per halfjaar overschrijding. Hierbij vindt er voor de totale periode een afronding naar boven plaats. Heeft de hele procedure bijvoorbeeld vier jaar en twee maanden geduurd, dan is de overschrijding dus twee en een half jaar geweest. U heeft dan recht op een schadevergoeding van € 2.500. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding gaat de rechter uit van de volgende termijnen:

  • een bezwaarprocedure mag maximaal zes maanden duren;
  • voor een beroepszaak geldt een periode van maximaal anderhalf jaar;
  • bij een hogerberoepsprocedure is de maximale termijn twee jaar;
  • voor cassatie geldt dat de termijn maximaal twee jaar mag zijn.

Expliciet om vergoeding vragen

U komt overigens alleen in aanmerking voor een vergoeding als u daar expliciet om heeft verzocht. U moet dus altijd in een bezwaarschrift opnemen dat u om een vergoeding vraagt als de redelijke termijn wordt overschreden. In hele bijzondere omstandigheden kan de rechter besluiten om u een hoger of lager bedrag toe te kennen, afhankelijk van de omstandigheden.Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.