Wat kan ik nog doen als ik een hoger beroep tegen de Belastingdienst heb verloren?

23 maart 2021

Mijn hoger beroep tegen de Belastingdienst heb ik verloren, welke stap kan ik nu nog zetten?

Tegen een uitspraak van het gerechtshof staat nog één hogere rechtsgang open, namelijk beroep in cassatie bij de Hoge Raad. Dit is de laatste en hoogste instantie in rechtszaken. De Hoge Raad doet de zaak inhoudelijk niet over. Er komt dus geen nieuw onderzoek naar de feiten en de feiten kunnen ook niet opnieuw worden vastgesteld.

Taak Hoge Raad

De Hoge Raad toetst of de eerdere rechter het recht en de procesregels goed heeft uitgelegd en toegepast en/of een uitspraak voldoende is onderbouwd. De taak van ons hoogste rechtsorgaan is dus om te  toetsen of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast. De Raad doet in principe enkel onderzoek naar eventuele vormverzuimen bij de vaststelling van de feiten. Het gaat dan vooral om motiveringsgebreken. Er vindt zoals gezegd niet opnieuw een feitenonderzoek plaats.

Voor het instellen van beroep in cassatie moet u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet door de Hoge Raad zijn ontvangen binnen zes weken na de verzending van de uitspraak aan partijen.

Procedure gerechtshof overslaan

Er bestaat ook een mogelijkheid om de procedure bij het gerechtshof over te slaan en vanuit de rechtbank rechtstreeks beroep in te stellen bij de Hoge Raad. Dit heet sprongcassatie. Sprongcassatie is mogelijk als u en de belastinginspecteur van mening zijn dat er geen behoefte meer is om over de feiten te discussiëren. Voor sprongcassatie is toestemming van beide partijen nodig.

Na uitspraak Hoge Raad

Als u vindt dat de Belastingdienst heeft gehandeld in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), kunt u een procedure starten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het verzoek daarvoor moet u instellen binnen 6 maanden na de definitieve beslissing van de Hoge Raad. Het Hof toetst nationale fiscale bepalingen aan de fundamentele vrijheden zoals vastgelegd in het EVRM, bijvoorbeeld het recht op het ongestoord genot van eigendom en het dicriminatieverbod.Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.