Inspectie SZW verscherpt toezicht op BRZO-bedrijven

Inspectie SZW (ISZW) gaat volgend jaar alle bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogenaamde BRZO-bedrijven, controleren op de naleving van de BRZO-wetgeving.

10 december 2019 | Door redactie

Vorige maand maakte ISZW haar jaarplan 2020 bekend. Een van de speerpunten voor volgend jaar is een uitgebreide inspectie van BRZO-bedrijven, bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015. Hiervan zijn er bijna 400 in Nederland. Dankzij de aanstelling en opleiding van gespecialiseerde inspecteurs verwacht ISZW dat zij in 2020 alle BRZO-bedrijven kan controleren.

Naleving veiligheidsvoorschriften cruciaal bij BRZO-bedrijven

ISZW heeft de controle van alle BRZO-bedrijven tot doelstelling gemaakt vanwege het hoge veiligheidsrisico. BRZO-bedrijven worden, afhankelijk van het risico, ingedeeld in laagdrempel- en hoogdrempelbedrijven. Dit loopt uiteen van bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen  tot de complexe chemische industrie. Een strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften is voor organisaties met een verhoogd veiligheidsrisico van cruciaal belang. Want gaat er hier iets mis, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de werknemers, omwonenden en het milieu.

Procesveiligheid, blootstelling en RI&E

Bij haar inspecties neemt ISZW volgend jaar onder andere de procesveiligheid onder de loep, en gaat daarbij vooral controleren of de transportmiddelen in de gevarenzones in orde zijn, of de werknemers de onderhouds- en overige werkzaamheden die geen routine zijn op een veilige manier uitvoeren en of het veiligheidsbeheerssysteem up-to-date is. Daarnaast zal de inspectiedienst controleren of werknemers niet te veel worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en of de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) in orde is.

Werkgever verantwoordelijk voor veiligheid werknemer

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om werknemers gezonde en veilige werkomstandigheden te bieden. Zij moeten een goede inschatting maken van de risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld en afdoende maatregelen nemen om de risico’s te beperken en beheersbaar te houden. De risico’s en de te treffen maatregelen legt de werkgever, samen met de preventiemedewerker, vast in een plan van aanpak.