Benoemingsprocedure HvK aangescherpt

22 mei 2019 | Door redactie

Bij de benoeming van de huidige voorzitter van het Huis voor klokkenluiders (HvK) is geen sprake geweest van een misstand. Dit concludeert minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit het onderzoek door de commissie-Biesheuvel. Wel laat de minister de benoemingsprocedure aanscherpen.

Minister Ollongren liet onderzoek doen naar de benoeming van de huidige voorzitter van het Huis voor klokkenluiders (HvK) naar aanleiding van twee meldingen van vermoedens van misstanden. De twee melders maakten in september 2018 melding in het kader van de klokkenluidersregeling (tool) met betrekking tot:

  • het algemeen functioneren van het HvK; en
  • de benoemingsprocedure van de huidige voorzitter van het HvK.

Omdat de minister niet bevoegd is om het eerste deel van de melding te onderzoeken, droeg ze dat over aan de Nationale ombudsman. Die besloot geen onderzoek in te stellen. Voor het tweede deel van de melding stelde de minister een externe commissie in (commissie-Biesheuvel). Dit blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer.   

Geen sprake van misstand bij benoeming huidige voorzitter HvK

De commissie onderzocht de totstandkoming van de profielschets, de adequaatheid en de open- en eerlijkheid van de gevolgde procedure, de mate waarin eerdere ervaringen van de kandidaten met klokkenluiderszaken aan de orde zijn geweest en of de nevenfuncties van de huidige voorzitter van het HvK grondig genoeg werden beoordeeld. De commissie stelde op basis van dit onderzoek vast dat er bij de werving- en selectieprocedure en de benoeming van de huidige voorzitter geen sprake is van een misstand. Wel deed de commissie aanbevelingen om de  benoemingsprocedure te verbeteren. De minister neemt de aanbevelingen over.

Onafhankelijke derde toegevoegd aan werving en selectie HvK

Op basis van de aanbevelingen van de commissie, zal de minister de benoemingsprocedure voor het HvK aanscherpen. Zo zal bij de werving en selectie van de voorzitter en van leden van het HvK in het vervolg een onafhankelijke derde worden betrokken. De minister laat dit vastleggen in de benoemingsprocedure.

Nevenfuncties kunnen benoeming bij HvK in de weg zitten

Daarnaast zal de minister in de benoemingsprocedure vastleggen dat de Commissie incompatibiliteiten ook de taak krijgt om de minister te adviseren over mogelijke nevenfuncties van de kandidaat-voorzitter en -leden die een benoeming bij het HvK in de weg kunnen zitten. Als de minister vindt dat de nevenfuncties van een kandidaat niet verenigbaar zijn en de kandidaat de nevenfuncties niet wil neerleggen, kan de minister van de benoeming afzien. Daarnaast zal de minister de benoemingsprocedure in het algemeen scherper vastleggen zodat de rollen van verschillende betrokkenen duidelijker zijn.