Heeft de OR ingestemd met de meldregeling klokkenluiders?

10 november 2023 | Door redactie

Ondernemingsraden die nog geen instemmingsverzoek hebben ontvangen voor het aanpassen van de interne meldprocedure aan de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk), moeten daarover navraag doen bij hun bestuurder. Per 17 december moeten namelijk ook organisaties met 50 tot 249 werknemers voldoen aan de Wbk.

Grote organisaties moeten sinds begin dit jaar al voldoen aan de Wbk, maar organisaties met 50 tot 249 werknemers hebben tot 17 december 2023 de tijd voor het aanpassen of inrichten van de interne meldprocedure. Heeft een organisatie nog geen interne meldprocedure of voldoet deze niet aan de wettelijke eisen, dan moet de bestuurder de aangepaste of nieuwe meldregeling eerst voorleggen aan de ondernemingsraad (OR) voor instemming. De OR heeft namelijk instemmingsrecht bij de invoering, wijziging of intrekking van een klokkenluidersregeling (artikel 27, lid 1m van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). De OR kan de bestuurder ook ondersteunen bij het verbeteren van de communicatie rond de klokkenluidersregeling. Is er geen meldregeling of voldoet deze niet aan de wet, dan kan de OR (en iedere belanghebbende werknemer) de kantonrechter verzoeken om een termijn te bepalen waarbinnen de werkgever alsnog moet voldoen aan zijn verplichtingen.

Organisaties in het MKB mogen middelen en kosten delen

Zit de bestuurder in zijn maag met de eventuele kosten die samenhangen met de meldregeling klokkenluiders (tool) en de uitvoering daarvan, dan kan de OR hem attenderen op de mogelijkheid om middelen, en daarmee de kosten, te delen met andere werkgevers. Zo mogen private organisaties met 50-249 werknemers middelen delen om meldingen in ontvangst te nemen en om deze meldingen te laten onderzoeken. Dit staat in artikel 8, lid 6 van de Europese klokkenluidersrichtlijn en in artikel 2, lid 4 van de Wet bescherming klokkenluiders. Deze werkgevers kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk gebruikmaken van een meldloket, (externe) vertrouwenspersonen en onderzoekscapaciteit. Zo kunnen zij kosten besparen. Onlangs heeft de Europese Commissie toegelicht dat ook werkgevers met minder dan 50 werknemers middelen mogen delen. Er is een wetsvoorstel in de maak dat de Wbk hierop nog gaat aanpassen, maar de werkgevers mogen er nu al gebruik van maken. Dit is volgens de Europese Commissie niet in strijd met de richtlijn.