SER wil medezeggenschap over pensioen versterken

30 januari 2017 | Door redactie

De SER heeft op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en werkgelegenheid een advies uitgebracht om de invloed van werknemers in kleine organisaties op de arbeidsvoorwaarde pensioen te verbeteren. Het gaat om organisaties die zo klein zijn dat ze geen OR hebben.

Het SER-advies is gericht op organisaties met 10 tot 50 werknemers, die niet verplicht zijn om een ondernemingsraad in te stellen.Binnen zulke kleine organisaties ontbreekt het de werkgever en werknemers vaak aan kennis over pensioenen. De SER pleit er daarom in het advies voor dat de overheid erop toeziet dat er voor werkgevers en werknemers makkelijk toegankelijke, onafhankelijke en betaalbare informatie, advies en ondersteuning beschikbaar komt.

SER wil bevoegdheden medezeggenschap uitbreiden

Daarnaast wil de SER de bekendheid en naleving van de bestaande bevoegdheden en mogelijkheden van de medezeggenschapsorganen in kleine ondernemingen zoals de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV) bevorderen. De bevoegdheden en mogelijkheden zijn niet alleen vastgelegd in de WOR maar bijvoorbeeld ook in de Wet pensioencommunicatie. Ook wil de SER het informatierecht, de informatieplicht en het initiatiefrecht met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen van de PVT en PV versterken binnen de WOR. Volgens de SER is het niet nodig om instemmingsrecht aan de PVT en PV toe te kennen, omdat dit het systeem van de WOR zal verstoren en omdat het kan leiden tot verhoging van de kosten en de administratieve lasten.

OR heeft niet altijd instemmingsrecht bij pensioen

In organisaties met een OR is inspraak van werknemers via die OR geregeld. Zo heeft de ondernemingsraad volgens Artikel 27 lid 1a van de WOR instemmingsrecht op elke wijziging van de pensioenovereenkomst. De OR heeft ook recht op instemming als de uitvoeringsovereenkomst wijzigt en dat van invloed is op de pensioenovereenkomst óf als de werkgever van pensioenuitvoerder wil wisselen. Let op: een werkgever heeft geen instemming van de OR nodig als de voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking geregeld is in de cao of als het gaat om een bedrijfstakpensioenfonds. De bevoegdheden van een PVT of PV (tool) zijn dus beperkter dan die van de OR.